FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

  פירוט ​שיעורי המס על הכנסה ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2016
 
מדרגת שיעור המס  הכנסה חודשית  סכום מדרגות הכנסה שנתית 
10% עד 5,220 62,640
14% מ 5,221 ועד 8,920 מ 62,641 ועד 107,040
21% מ 8,921 ועד 13,860 מ 107,040 ועד 166,320
31% מ 13,861 ועד 19,800 מ 166,321 ועד 237,600
34% מ 19,801 ועד 41,410 מ 237,601 ועד 496,920
48% על כל שקל נוסף על כל שקל נוסף

מס נוסף על הכנסות גבוהות

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 803,520 ש"ח ( 66,960 ש"ח לחודש ) 

יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 2%.

קרא עוד:    מס יסף - דיווח על הכנסות גבוהות.


 
 
מהי הכנסה מיגיעה אישית-?

הכנסה מיגיעה אישית-מוגדרת בפקודת מס הכנסה בסעיף 1.
למעשה מדובר על הכנסה מעסק או משלח יד של אדם הנובעת ממעורבות פעילה וממשית שלו ביצירתה. שונה הדבר כאשר מדובר על הכנסות פאסיביות כמו דמי שכירות ריבית ודיבידנד.
פה יש לציין שלפי סעיף 1 בפקודת מס הכנסה, דמי שכירות יכולים להיות מסווגים כהכנסה מיגיעה אישית וזה כאשר במשך 10 שנים לפחות שקדמו להשכרה שימש הנכס בידי המשכיר להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד.

המס משולם החל מהשקל הראשון שאנחנו מרוויחים אך לכל תושב במדינה ישראל מגיע נקודות זיכוי מהמס על פי מצבו האישי.

שווי נקודת זיכוי לשנת 2016 2,592 ש"ח.

מדרגות מס לשנת 2016 על הכנסות מיגיעה אישית 

 
מדרגת המס הכנסה חודשית שלא מיגיעה אישית מדרגה שנתית להכנסה שאינה מיגיעה אישית
31%
19,800

עד 237,600 ש"ח
34%
מ 41,410-19,801 ש"ח

מ 496,920-237,601 ש"ח
48%
על כל שקל נוסף

מכל שקל נוסף

תגיות : מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016,      מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית 

מדרגות מס לעצמאי 2016
                                                                                    מדרגות מס לשנת 2017

מדרגות מס ויקפדיה  , רואה חשבון 
 

מדרגות מס לשנת 2016 על הכנסות שאינן מיגיעה אישית-הכנסה פסיבית

מדרגות מס להכנסות מנכס מסחרי לשנת 2016