FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

מיסוי הכנסות משכר דירה
מס על השכרת דירה בישראל, הסבר מפורט על מיסוי שכר דירה , מסלול פטור מהשכרת דירה, מסלול מס מופחת של 10%, מסלול מדרגות המס, פירוט מסלולי המיסוי הכנסות שכר דירה למגורים.
 
 

שכר דירה ביטוח לאומי
שכר דירה ביטוח לאומי,על פי חוק הביטוח הלאומי סעיף 350(א)(7) נקבע כי הכנסות משכר דירה למגורים במסלול פטור או במסלול מס של 10% או מסלול מס 15% חו"ל - פטורות מתשלום דמי ביטוח.
 
 

שכר דירה מע"מ
השכרת דירה למגורים בישראל פטורה מחיוב במע"מ על פי סעיף 31(1) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1976 -המעניק פטור לעסקה שהיא השכרת נכס למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים.
 
 

דיווח הכנסות שכר דירה למגורים
דיווח הכנסות שכר דירה למגורים, איך מדווחים על הכנסת שכירות למגורים? הסבר מפורט על חובת דיווח מס על השכרת דירה למגורים.
 
 

תקרת פטור משכר דירה 2016
תקרת הפטור משכר דירה 2016, תקרת פטור משכר דירת מגורים 2015, אם סכום ההכנסה החודשית משכר דירה אינו עולה בכל חודש במהלך השנה על סכום של תקרת הפטור אין חיוב במס
 
 

איך ניתן לא לשלם מס על השכרת דירה?
איך ניתן לא לשלם מס על השכרת דירה? הסבר מפורט על מסלול חיוב במס לפי מדרגות מס. מסלול זה מאפשר להכיר בהוצאות בייצור ההכנסה מדמי השכירות.
 
 

חישוב שבח במכירת דירה שהושכרה למגורים
הסבר מפורט על ההשלכות בבחירת כל אחד מסלולי המיסוי על השכרת דירה למגורים מבחינת מס שבח. מסלול פטור, מסלול מס מופחת 10%, מסלול מדרגות המס. הדבר רלוונטי בעיקר לנושא הפחת
 
 

קיזוז הכנסת שכירות מול הוצאת שכירות
מיסוי הכנסות שכר דירה, האם ניתן לקזז הכנסת שכירות מול הוצאת שכירות? מס על השכרת דירה, כל המקרים ומסלולי המס, במדריך המס על השכרת דירה. י.טולדנו רואה חשבון
 
 

מס על השכרת דירה לחברה
חבות במע"מ על השכרת דירה לחברה, האם לזהות השוכר ישנה משמעות לעניין מע"מ?, היבטי מס הכנסה בהשכרת דירה לחברה השכרת דירה מגורים לשגרירות מדינה זרה,היבטי מע"מ ומס הכנסה?
 
 

השכרת 24 דירות למגורים אינה עולה לכדי עסק
הכנסה ממספר רב של דירות אינה בהכרח הכנסה עסקית וייתכן שבמקרים המתאימים תמוסה כהכנסה פסיבית. פס"ד שניתן בפני כב' השופט דורות מאבחן את הנסיבות המאפשרות סיווג ההכנסה על פי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה 10%
 
 

מס דירה שלישית
מס דירה שלישית, הסבר החוק, מי פטור מחוק מס דירה שלישית? הטבות למוכרי דירה שחל עליהם חיוב במס דירה שלישית, מדריך מס מפורט על החיוב במס דירה שלישית.
 
 

מיסוי תושב חוץ בגין דמי שכירות דירה בישראל
איך מדווחים על דמי שכירות המתקבלים בידי תושב חוץ, מס על השכרת דירה בגין דמי שכירות תושב חוץ, דמי שכירות מגורים תושב חוץ,
 
 

מדריך מס על השכרת דירה בישראל