FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

בעבור מה משלמים דמי פגיעה בעבודה?

תהיה זכאי לדמי פגיעה במידה ונפגעת בזמן העבודה בדרך לעבודה או בדרך חזרה מעבודה, או בגין מחלת מקצוע על פי רשימת המחלות

המוגדרת בתקנות שמבוטח חלה עקב העבודה.

מהם דמי פגיעה?  דמי פגיעה הם פיצוי שביטוח לאומי משלם למבוטח כפיצוי על פגיעה בהכנסה או בשכר כתוצאה מתאונת עבודה או מחלת

מקצוע.
מי זכאי לדמי פגיעה בעבודה?

במידה ואתה עונה על כל התנאים הבאים , תהיה זכאי לדמי פגיעה בעבודה:

א. יש להגיש לביטוח לאומי תעודת רפואית ראשונה לנפגעי עבודה.

בנוסף יש לצרף טופס תביעה.

ב. אינך עובד כתוצאה מתאונה העבודה.

מה מקסימום הימים שאתה זכאי לקבל דמי פגיעה בעבודה?

מקסימום הימים שניתן לקבל דמי פגיעה בעבודה בעד הימים בהם לא עבדת ונזקקת לטיפול רפואי הם תשיעים ואחת יום.

שיספרו ממחרת יום הפגיעה.


עובד שכיר

*במידה והחסרת ימי עבודה עד 12 יום - ביטוח לאומי ישלם לך את דמי הפגיעה החל מהיום השלישי לפגיעה.

במידה והחסרת ימי עבודה יותר מ12 יום -תשלום דמי הביטוח בעבור הפגיעה יחל מהיום למחרת הפגיעה.

אחרי אישור התביעה מצד ביטוח לאומי, תשלום דמי הפגיעה ישולמו למבוטח 

הביטוח הלאומי יחייב את המעסיק בעבור התשלום ששולם לעובד בעד 12 הימים הראשונים.- חוץ ממעסיק עובד במשק בית

דמי פגיעה שמשלם המעסיק לא יפחת מדמי פגיעה לעובד על פי חוק.

עובד עצמאי

תהיה זכאי לדמי פגיעה בהתאם לתקופת אי יכולת לעבוד לאחר שהופחת 12 ימי העדרות ראשונים.

במידה ונעדרת מעל 91 יום ונותרת נכה תהיה לך אפשרות להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה.

מה שיעור דמי פגיעה בביטוח לאומי ?
גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי יקבל דמי פגיעה על פי 75% מהכנסה חייבת בדמי ביטוח ב3 חודשים שקדמו לחודש בו נפגע.

לחלק לתשיעים יום.  

בכל מקרה מקסימום דמי הפגיעה ליום 1,111 ש"ח 

דמי פגיעה הם תחליף שכר שחייב בביטוח לאומי ומס הכנסה

איך מגישים תביעה לדמי פגיעה בעבודה?

שלבים :

1. 
יש למלא טופס הפניה לטיפול רפואי לעובד שכיר

2. עם טופס ההפניה לטיפול רפואי עליך לפנות 

 

מה עושים שעובד נפגע בעבודה? ביטוח לאומי