FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

מיסוי חברות ארנק

3 באפריל 2018
--------------------מה זה חברת ארנק?


חברת ארנק מוגדרת כחברה  שעיקר מטרתה הינו הקטנת חבות במס הכנסה וביטוח לאומי לבעל המניות

בחברה. 

חברות ארנק נוצרו בדרך כלל כאשר שכירים במשק שקיבלו שכר גבוה במשכורת רצו להפחית את שיעור המס שלהם, 

ולצורך כך התאגדו כחברה והחלו לתת שירותים לחברה שבה עבדו כשכירים.

כך החברה בבעלותם מוציאה חשבונית כל חודש לחברה שבה היו שכירים ומנגד הם מושכים שכר נמוך בחברה שהקימו

וכך חוסכים בתשלומי הביטוח הלאומי ומס הכנסה.

יתרת הכספים שנשארים בחברה לאחר משיכת משכורת נמוכה למחיה משמשים להשקעה או למשיכת דיבידנד.

בתכנון מס זה מאבדת קופת האוצר כספים רבים וכן יש הפסד למדינה בביטוח לאומי וכך נוצר חקיקה חדשה בתחום.

 

 

מהי החקיקה החדשה בנושא חברות ארנק?


בעבקבות  חוק ההתיעלות הכלכלית לשנים 2018-2017 התווסף סעיף 62א לפקודה (תיקון 234)

שמטרתו לתת אמצעים לרשות המיסים לטפל בתכנוני מס של בעלי חברות ארנק המנצלים באופן לא לגיטימי את שיטת

המס הדו שלבית הקיימת בחברה.

מועד תחילת סעיף 62א לפקודה (תיקון 234) הינו החל מ1.1.2017

באילו מקרים יוכלו לייחס את הכנסות חברת ארנק לבעל המניות  ולמעשה לגבות את המס הן מהיחיד והן

מהחברה?


1.הכנסת החברה שהיא חברת מעטים*,  הינה תוצאה של פעילות בעל מניות יחיד בחברה אחרת, כאשר היחיד 
או החברה משמשים כנושא משרה** בחברה האחרת לרבות צד קשור לו.

2. 70% מהכנסות חברת המעטים או 70% מהכנסה חייבת של חברת המעטים למעט הכנסות מיוחדות*** או רווחים מיוחדים (רווח הון,שבח ודיבידנדים) נבעה משירות הניתן לאדם אחד או קרובו, והשירות ניתן במשך 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של 4 שנים.


3.חברה מעטים מעסיקה עד 3 עובדים והשירות ניתן לאדם אחד או קרובו למעט שירות לשותפות ביד השותף בה.
הסעיף לא יחול על חברת מעטים המעסיקה 4 מועסקים או יותר.האם עורכי דין שנותנים שירות באמצעות חברה לשותפות שבה הינם שותפים יחשבו כחברת ארנק?


שותפויות של עורכי דיו ורואי חשבון 

הוראות הנ"ל לא יחולו על חברות ארנק של שותפים בשותפויות כגון רואי חשבון המעניקים שירותים לשותפות ומקבלים 
את הכנסתם מהשותפות במסגרת חברת מעטים.
דוגמה: לחברת מעטים המוחזקת על ידי בעל מניות אחד

הכנסה חייבת בחברה 2 מיליון ש"ח, 75% מהכנסות החברה נובעת משירות לחברת הייטק על יד בעל המניות היחיד,

25% מיתר ההכנסות נובעות מהכנסות פסיביות.

על פי הוראת סעיף 62א(א)(3)  היות ויותר מ70% מהכנסות החברה נובעות מעבודת היחיד, תחשב 75% מההכנסה החייבת של  החברה כהכנסת היחיד והוא יחויב בגינה במס. *חברת מעטים - הינה חברה שבשליטת עד חמישה בני אדם, איננה חברת בת ואינה חברה ציבורית.
**נושא משרה - בחברה כהגדרתו בחוק החברות.
***הכנסות מיוחדות- כמשמעותן בסעיף 89.


תגיות: רואה חשבון פ"ת, מס על משיכות בעלים