FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

מיסוי תושב חוץ בגין דמי שכירות דירת מגורים בישראל

בישראל שיטת המיסוי הינה פרסונלית וטריטורילית.

כלומר תושב ישראל חייב במס בגין הכנסותיו בארץ ובחו"ל ותושב חוץ חייב במס בגין הכנסותיו אשר מופקים בישראל.


בגין הכנסות מדמי שכירות למגורים בישראל ישנם  3 מסלולי מיסוי אשר ניתנים לבחירת הנישום.

מסלולי המיסוי  תקפים גם לתושב חוץ אשר נהנה מדמי שכירות.


להלן שלושת מסלולי המיסוי בגין הכנסות שכירות למגורים בישראל הניתנים לבחירת הנישום:

1. מסלול פטור- 

במידה והכנסתך משכר הדירה אינה עולה בחודש על תקרת הפטור, לא תהיה חייב בתשלום מס בגין הכנסתך זו.

תקרת הפטור מתעדכנת כל שנה ובשנת 2018  נקבעה על סך של  5,030 ש"ח.

כך שהכנסה חודשית מדמי שכירות שאינה עולה על כ5 אלף ש"ח בחודש (נכון לשנת 2018) אינה חייבת במס ואינה חייבת בדיווח.

הערה: הבדיקה באם הנך עומד בתקרת הפטור תעשה ללא קיזוז הוצאות מול הכנסות השכירות.


פטור חלקי- במידה ושכר הדירה עולה במעט מעל תקרת הפטור יש לשקול האם מסלול מס זה מיטיב עם הנישום.

לדוגמה: 

שכר הדירה המתקבל בשנת 2018 הינו 70,000 ש"ח. 

בהתפלגות חודשית 5,833 ש"ח מכאן ששכר הדירה עולה על תקרת הפטור.

(5,833-5030) = 803 ש"ח סכום עודף 

(5,030-803)= 4,227 סכום הפטור

(5,833-4,227)=1,606 סכום חייב במס

במסלול זה ניתן לקזז הוצאות שוטפות בגין החזקת הדירה באופן יחסי כאשר הקיזוז יעשה ביחס של סך הסכום שחייב במס מול סך

הכנסות שכר הדירה.

הערה: במסלול הפטור החלקי ניתן להשתמש כאשר הכנסות השכירות אינן עוברות את כפל תקרת הפטור.


2. מסלול מס 10%-

 במסלול זה לא ניתן לנכות הוצאות וסך ההכנסות מדמי השכירות ימוסו בשיעור של 10% מהשקל הראשון.

כלומר נאמר לשם הדוגמה שהכנסות השכירות מדירה בישראל הינם בסך של 90,000 ש"ח.

בבחירת מסלול 10% תמוסה בסך של 9 אלף ש"ח.

במידה ויש בידך מספר דירות ניתן לשלב מסלול פטור ומסלול 10% וזה בתנאי שסך הכנסותיך מכל דירות המגורים אינו עולה על

כפל תקרת הפטור.

דוגמה: 

סך הכנסות השכירות בגין 2 דירות בישראל שברשותך הינו 6,500 שח בחודש.

שכר דירה חודשי מדירה אחת 3500 ש"ח ומהדירה השניה סך של 3,000 ש"ח.

על דירה אחת נבחר במסלול 10% ובגין הדירה השניה יבוצע החישוב הבא.

תקרת הפטור- 5030 ש"ח בגין שנת 2018

סכום עודף (6,500-5,030) = 1,470 ש"ח

סכום פטור (5030-1470) =3,560 ש"ח


ולכן שכר הדירה בגין הדירה השניה יהיה פטור ממס.

3 מסלול מס שולי- 

במסלול זה ניתן לדרוש הוצאות שוטפות שהיו בייצור ההכנסת מדמי השכירות.

לדוגמה : הוצאות מימון לרכישת הבית, הוצאות פחת בגין הנכס, הוצאות תחזוקה שיפוץ ושמירה על הקיים, הוצאות עורך דין בהכנת חוזה

השכירות, הוצאות רואה חשבון ועוד.

מסלול זה ממסה את הכנסות דמי השכירות לאחר קיזוז הוצאות בשיעור מס של החל מ31% בהתחשב במכלול הכנסותיו של הנישום.

לבני גילאי 60 ומעלה ימוסו במסלול זה מדרגות מופחותות של החל מ10%

מדרגות מס הכנסה פסיבית 
הערות

לתושבי חוץ בניגוד לתושבי ישראל אין נקודות זיכוי המאפשרות להם זיכוי מחבות המס.

קיימות אמנות למניעת כפל מס בין מדינות,  בדרך כלל זכות המיסוי הראשונה הינה של המדינה אשר בה מופקת ההכנסה כלומר ישראל.

בגין המס ששולם בישראל יינתן זיכוי ממס במדינת תושב החוץ.

בכל מקרה מאמר זה מתיחס לאופן המיסוי של תושב חוץ בישראל ולא לגבי המס שעליו לשם בחו"ל.


תגיות: מס דירת מגורים לתושב חוץ, רואה חשבון פתח תקווה