FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

תקנה 13 לתקנות מע"מ קובעת מי לא יכול להיות עוסק פטור  וזה ללא קשר לגובה מחזור העסקאות השנתי שלהם,

כלומר על אף שהנך צופה שהכנסתך השנתית תהיה פחות מהסכום הקובע לעוסק פטור 

לא תוכל להרשם כעוסק פטור במידה והנך נמנה על המקצועות/עיסוקים בתקנה 13 לתקנות מע"מ.

להלן רשימת העיסוקים\מקצועות שלצורכי מס ערך מוסף הינך מסווג כעוסק מורשה:

א. בעל מקצוע חופשי שהוא :

 
אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי-שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי,
 
יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך-דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית

או רפואית, וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף ולגבי אותם

שירותים בלבד.

ב. רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים 

ג. בעל בית ספר לנהיגה,

ד. בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת

הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה

תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס


ה. סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין.

ו. סוחר רכב מתווך רכב, מסחר ברכב

ז. חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות.

ח.אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.האם אפשר להיות גם עוסק פטור וגם עוסק מורשה?
אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.
תגיות : עיסוקים/ מקצועות שלא יכולים להרשם כעוסק פטור, המדריך לעוסק הפטור, רואה חשבון בפתח תקווה 

עיסוקים/מקצועות שלא יכולים להרשם כעוסק פטור