FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

מס מתנות לחגים

1 באפריל 2018האם מתנה לעובד בעקבות אירוע משפחתי או אישי כגון נישואין, הולדת ילדים וכ.. חייב במס בידי העובד?

במידה והמעביד נותן לעובד שלו מתנה לחתונה או מתנה לאירוע משפחתי כלשהו, העובד לא יתחייב במס כל

עוד שווי המתנה הינו עד 210 ש"ח. (תקרה זו הינה תקרת מתנה שנתית) למעביד ההוצאה תותר במלואה עד תקרה של 

210 ש"ח.

כל סכום העולה על 210 ש"ח יהיה חייב במס ויש להוסיפו לשכר העובד.

האם ניתן להתיר כהוצאה במתנות ללקוחות? האם ניתן להתיר כהוצאה במתנות לספקים?

על פי תקנות מס הכנסה ניתן להתיר הוצאות בגין מתנות ללקחות ובגין הוצאות מתנות לספקים.

התנאי המקדים להתרת ההוצאה הינו שיש קשר עסקי בין נותן המתנה לבין מקבל המתנה

סכום ההוצאה המותרת הינו בחישוב שנתי לכל אדם המקבל את המתנה.

סכום ההוצאה הוגדר בתקנות ונקבע לסך של 210 ש"ח לאדם בשנה! (נכון לשנת 2018)

מקבל המתנה אינו חייב במס בגין המתנה ונותן המתנה יכול להתיר בניכוי את הוצאות המתנה כפוף לתקרת ה210 ש"ח.האם ניתן להכיר בהוצאה בגין מתנה לחג לעובד? איך מכירים בהוצאה של תווי שי לחג לעובד?

כפי שנכתב למעלה מתנה לעובד הניתנת לרגל אירוע אישי עד סכום של 210 ש"ח בשנה לא תחויב במס בידי העובד.

במידה והענקת לעובד שי לחג הדבר נחשב כטובת הנאה בידי העובד ויש למסות את העובד.

במידה וניתן לעובד שי לחג בצורת חפץ או תלושי שי. יש למסות את העובד בגובה עלות תווי השי למעסיק ולא שווי תווי

השי בידי העובד. 

לדוגמה: העובד קיבל לרגל החג חבילת מתוקים עם בקבוק יין, יש לרשום בתלוש השכר של העובד את השווי של המתנה 

כולל מע"מ כפי שנקוב בחשבונית המס שניתנה למעביד.

במידה ולא ניתן ליחס את שווי המתנה לעובד מסויים, מכיוון שנרכש מתנות בסכום כולל לכל העובדים, לא תותר ההוצאה

למעביד ולא יתווסף לעובד שווי המתנה בשכר, ההוצאה אצל המעסיק תרשם כהוצאה עודפת.תגיות: זכויות עובדים, משרד רואה חשבון בפתח תקווה