FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

החבות במע"מ הוסדרה בחוק מע"מ התשל"ו 1976 - חוק איזור סחר חופשי באילת 1. האם שירות הניתן על ידי עוסק תושב אילת לעוסק מחוץ לאילת חייב במע"מ?

במידה והשירות ניתן מחוץ לאיזור אילת יהיה חיוב במע"מ באופן מלא.

במידה והשירות ניתן בחלקו באיזור אילת ובחלקו באיזור מחוץ לאילת, המבחן יהיה על פי בדיקה של מקום עיקר מתן השירות.

כלומר במידה והשירות בעיקרו ניתן באילת יחול פטור מע"מ.

2. האם מתן שירות לתושב איזור אילת בנוגע לנכס הקיים באילת חייב במע"מ?

במקרה זה מתן השירות הינו בגין נכס המצוי באילת ולכן יהיה פטור ממע"מ.

3.האם חל חיוב במע"מ בגין שירות הניתן בפועל באיזור אילת על ידי עוסק תושב אילת ללקוח באילת?


במידה והשירות מתיחס לעסקה שהיא מכר ינתן הפטור רק אם הנכס מצוי באיזור אילת. 

שירות הניתן בפועל באיזור אילת על ידי עוסק תושב אילת ללקוחות תושבי איזור אילת וללקוחות שאינם תושבי איזור אילת יהיו פטורים

ממע"מ.

במידה והשירותים ניתנים  מחוץ לאיזור אילת על ידי עוסק תושב  אילת  יחייב העוסק במס בשיעור מס מלא.

4.האם עורך דין שמשרדו ממוקם במרכז הארץ ונותן שירות ללקוח באילת, חייב במע"מ בגין הכנסתו?

מתן שירות ללקוח שאינו תושב אילת בקשר לנכס המצוי באיזור אילת, והדיון מתנהל בבית משפט באילת יהיה פטור מע"מ.

במידה ועוסק תושב אילת דן בתיק משפטי מחוץ לאיזור אילת אך לא התקימו דיונים בבית המשפט מחוץ לאילת והיה די בשליחת מסמכים

תצהירים וכ..השירותים יהיו פטורים ממע"מ.תגיות: מע"מ בשיעור אפס, משרד רואה חשבון פתח תקווה

מס ערך מוסף באילת