FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

האם אפשר לעבור מעוסק מורשה לעוסק פטור?

במידה וסווגת כעוסק מורשה לא תוכל להיות עוסק פטור וזה למשך שנתים רצופות.

ישנם שיקולים רבים באם להרשם כעוסק מורשה והקריטריון של גובה תקרת ההכנסות לעוסק פטור אינו מהווה השיקול היחידי.

 סעיף 59 לחוק מס ערך מוסף

מסמיך את מנהל מע"מ מיוזמתו או על פי בקשת העוסק לשנות את מעמדו של עוסק מורשה לעוסק פטור.

נוסח הסעיף הינו כך:


רישום עוסק מורשה כעוסק פטור (תיקון מס' 23) תשס"ב-2002

59.  (א) " עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו ירד ועמד שנתיים רצופות למטה מן הסכום המחייב רישום כעוסק מורשה, ירשום

אותו המנהל מיזמתו או לפי בקשת העוסק, כעוסק פטור; הוראה זו לא תחול על מי שנקבע לגביו שיהיה עוסק מורשה אף אם מחזור

העסקאות שלו נמוך מהסכום האמור."


במידה ונרשמת כעוסק מורשה לא תוכל לבקש להיות עוסק פטור וזה למשך שנתים רצופות אחרי שתוכיח שהנך עומד בגובה


מחזור העסקאות לעוסק פטור.

כמו כן הוראת סעיף 59 אינה חלה לגבי מי שנקבע לגביו שהינו עוסק מורשה לפי עיסקו וזה למרות שמחזור העסקאות השנתי שלו

נמוך מתקרת ההכנסות לעוסק פטור. ראה גם: מי לא יכול להיות עוסק פטור 


במידה ואתה עוסק פטור ועברת את תקרת מחזור העסקאות לעוסק פטור תסווג כעוסק מורשה ולא תוכל לשוב להיות עוסק פטור וזה

במשך שנתים אחרי שתוכיח כי במשך שנתים רצופות לא עברת את
מחזור תקרת העסקאות לעוסק פטור.

המלצה: לצאת "לחופש" לקראת סוף השנה במידה וצופים כי הולכים לעבור את תקרת ההכנסות לעוסק פטור.

יש לקחת בחשבון ש
עוסק מורשה שדרש תשומות על רכישות של רכוש קבוע בעסק שלו כגון: רכישות של ציוד, ורהוט וכ..., ברגע

שיעבור להיות עוסק פטור, ידרש על יד מע"מ להחזיר את המע"מ שניתן לו.ממולץ לקבל ייעוץ מתאים לפני הרישום במשרדי מע"מ, מאחר ורישום לא מתאים לאופי העסק יכול לעלות לעוסק בעלויות

ניכרות.


תגיות : מעוסק מורשה לעוסק פטור,  מעוסק פטור לעוסק מורשה, המדריך לעוסק הפטור, רואה חשבון בפתח תקווה.
 

מעבר מעוסק מורשה לעוסק פטור