FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

מעוסק פטור לעוסק מורשה


 
איך עוברים מעוסק פטור לעוסק מורשה? 

תוכל להיות מסווג כעוסק פטור במידה ואתה צופה מחזור הכנסות שנתי עד לתקרה הקובעת.

(מחזור עסקאות שנתי עוסק פטור 2016)

בנוסף ישנם עיסוקים מקצועות שלא יכולים להרשם כעוסק פטור וזאת למרות שאינך צופה הכנסות מעל לתקרה הקובעת

לא תוכל להיות מסווג כעוסק פטור.

נניח שפתחת תיק עוסק פטור במע"מ וכעת החלטת שאתה רוצה לעבור מעוסק פטור לעוסק מורשה. 

 
מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה – מה זה אומר?

במידה והחלטת במהלך השנה לעבור מעוסק פטור לעוסק מורשה, יש לבצע את הפעולות הבאות:
  1. לגשת למשרדי מע"מ ולעדכן בטופס פתיחת תיק עוסק מורשה את סיווגך החדש. 
     
  2. עליך להביא איתך אסמכתא על קיום חשבון בנק. (אפשר צילום שיק מבוטל)


 האם קיימת בעיה לעבור מעוסק פטור לעוסק מורשה?

 במידה ותרצה לעבור לאחר הרישום שלך במע"מ מעוסק פטור לעוסק מורשה תצטרך להוכיח לפחות שעברת את תקרת

ההכנסות לעוסק פטור או שחל שינוי משמעותי בעסקך.

מע"מ אינו משנה את סיווגך באופן אוטומטי רק על פי בקשתך אלא תצטרך לגבות את הבקשה בנתונים המתאימים.מעוסק פטור לעוסק מורשה

עברתי להיות עוסק מורשה, האם ניתן לדרוש מע"מ תשומות בגין הוצאות שהיו לי בתקופה שהייתי עוסק פטור? לא תוכל לקזז מס תשומות לפני רישומך כעוסק מורשה.

רק מהיום שבו נרשמת כעוסק מורשה תוכל לקזז את מס התשומות, בשל סיבה זו יש חשיבות לשנות את סיווג הרישום טרם רכישות

משמעותיות או הוצאות ניכרות שברצוננו לדרוש מע"מ בגינם.

שונה הדבר מהותית ממקרה שבו טרם נרשמנו כלל במשרדי מס ערך מוסף וברגע רישום מלחתכילה כעוסק מורשה יותר לנו 

לדרוש תשומות טרם רישום עוסק מורשה במע"מ.

מה חובת הדיווח של עוסק מורשה למע"מ?

כעוסק מורשה חלה עליך חובת דיווח כל חודשים לרשות מס ערך מוסף בגין ההכנסות וההוצאות שלך בעסק.

כעוסק פטור הנך חייב רק בדיווח אחת לשנה, הצהרה שנתית על מחזור העסקאות למע"מ עוסק פטור.

האם אחרי שנרשמתי כעוסק מורשה אפשר לחזור להיות עוסק פטור?

במידה ונרשמת כעוסק מורשה לא תוכל לשוב להיות עוסק פטור אלא אם כן תוכיח במשך שנתיים

כי לא עברת את התקרה הקובעת לעוסק פטור
.

עברתי את תקרת ההכנסות לעוסק פטור, איך מחשבים את המע"מ ?


קרא עוד: 

עברתי את תקרת הכנסות עוסק פטור כמה מע"מ אצטרך לשלם 


ממולץ לקבל ייעוץ מתאים, יניב טולדנו רואה חשבון. 054-801-8226תגיותמעוסק פטור לעוסק מורשה המדריך לעוסק הפטור> רואה חשבון בפתח תקווה