FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

ניכוי מס בתשלום לחו"ל

17 באפריל 2018:


סעיף 170 לפקודת מס הכנסה מחייב את המשלם לתושב חוץ לנכות מס במקור בגין תשלום.

הדבר בא לידי ביטוי בדרך כלל כאשר תנסו להעביר את הכסף לחו"ל באמצעות הבנק. 

מס הכנסה מחייב את הבנק לנכות מס בגין תשלומים לחו"ל. הניכוי במקור הינו בשיעור של 25% ליחיד ומס חברות לחברה.

במידה ותציגו לבנק אישור מפקיד השומה בדבר שיעור ניכוי אחר או פטור אזי הבנק יפעל על פי הוראותיו של פקיד השומה.

בגין התשלומים  לתושב חוץ כאמור יש לדווח בטופס 856 בגין תשלומים לתושב חוץ בין אם נוכה מס או לא נוכה מס.


איזה תשלומים לתושב חוץ אינם חייבים בניכוי מס במקור?

החובה לנכות מס בישראל בתשלום לתושב חוץ היא רק על הכנסה שחייבת במס בישראל! מצ"ב רשימה של סוגי תשלומים מישראל לחו"ל שאינם מצריכים הצגת אישור ניכוי מס הכנסה והבנקים יעבירו את התשלום על בסיס הצהרת המשלם

ואסמכתאות מתאימות:


 
 רכישת טובין מוחשים 
 (למעט תוכנות מחשב)
עמלות כתב קורספונדנט לבנקים בחו"ל
שירותי תירות המבוצעים בשלמותם בחו"ל שירותי ביטוח בחו"ל לכיסוי סיכונים בחו"ל
הוצ פרסום בחו"ל דמי שימוש המשולם עבור מציג ביתן בתערוכה
תמורה בעד רכישת מניות בחו"ל שירותי הובלה יבשתים, ימיים, אווירים- המבוצע בחו"ל 
שירותי נמל פריקה טעינה ואחסנה בחו"ל 
וכן תשלומים לעמיל מכס בחו"ל

שירות הניתן לחברת ספנות בחו"ל למעט בגין שירותי שבוצעו בארץ
 
שירות תיירות המבוצע בשלמות בחו"ל שירות ביטוח בחו"ל לכיסוי סיכונים בחו"ל
שירותים שניתנו והתבצעו במלואם בחו"ל  על ידי נותני שירותים בחו"ל, לרבות סוכנים, בתנאי שהמשלם הצהיר כי המקבל או מי מטעמו לא שהה בישראל לעניין ביצוע השירותים שבגינם  שולם התשלום ובתנאי שסך התשלום בגין שירותים אלה  בשנת המס 
על יד אותו משלם אינו עולה על 60 אלף דולר
החזר מקדמה ללקוח ובתנאי שהסכום לא כולל ריבית ואינו עולה על סכום המקדמה
אגרות לרישום פטנט, בדיקת תקן , רישום של חברה בחו"ל  תשלום חובה לרשוות שלטונית בחו"ל 
דמי מנוי לעיתון שיוצא בחו"ל דמי חבר לארגונים שונים
דמי השתתפות בכנס העברות ליחיד בסכום שאינו עולה על 500 דולר לשנה למשלם
דמי שימוש למייצג בתערוכה דמי השתתפות במכרז בחו"ל
רכישת כרטיסי טיסה בחו"ל שכר לימוד , תשלום בגין הרשמה למוסד,  תשלום עבור בחינה בחו"ל
שכר דירה שלא נתבע כהוצאה בישראל לצורך מס תשלום בגין מקרקעין כאשר יש אישור מס שבח על תשלום מלוא מס השבח.
 
תשלום בגין זכויות סוציאליות במדינה אחרת קיצבאות המשולמות לתושב חוץ - כגון על פי חוק בל"ל, קצבה על פי חוק הנכים, קצבה על פי חוק נכי המלחמה בנאצים, קצבה על פי חוק התגמולים לנפגעי איבה
דמי מזונות על פי דין  עזבונות
מתנות וסיוע לקרובי משפחה (לפי סעיף 88) תשלום בגין נסיעה רפואית והוצאות לטיפול רפואי בחו"ל
פדיון אגרות מדינת ישראל בונדס תמורה ממכירת נירות ערך הנסחר
תמורה  רכישת נייר ערך חוץ תמורה בגין מכירת רכב פרטי בבעלות יחיד
   האם העברת כסף לארצות הברית לצורך רכישת נדל"ן חייבת בניכוי מס? 


על פי סעיף 170 לפקודת מס הכנסה, תשלום הכנסה חייבת לתושב חוץ חייב בניכוי מס במקור בשיעור של 25% על ידי המשלם.

היות והעברת הכסף לחו"ל אינה מהווה הכנסה חייבת בישראל בידי תושב החוץ, אין כל סיבה לנכות מס במקור מכספי ההשקעה. 

במקרה זה אין צורך באישור פקיד שומה ודי בהצהרת המשלם.


כיצד מדווחים לרשות המיסים על תשלום שבוצע לתושב חוץ ועל הניכוי מס במקור בגין תשלום זה?

על המשלם לתושב חוץ המנכה מס במקור צריך להגיש דוח שנתי המפרט את התשלומים בין אם נוכה מס ובין אם לא בטופס 856 וזה עד תאריך 30

באפריל בגין תשלומים שבוצעו בשנה שחלפה. יש לפרט את אופי התשלום, שם תושב החוץ שהועבר אליו התשלום וכן לשדר את הנתונים בדיווח מקוון 

באינטרנט.איך מגישים לפקיד השומה בקשה לאישור ניכוי מס בגין תשלומים לתושב חוץ?
 

יש להגיש את הבקשה על גבי טופס (סמ 114) -  הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי מס במקורהאם תשלומים של תושב ישראל באמצעות סניף או חשבון בנק מחוץ לישראל חייבים בניכוי מס במקור?

על משלם תושב ישראל באמצעות סניף שלא בישראל ו/או חשבון בנק מחוץ לישראל, יחולו כל הוראות פקודת מס הכנסה ותקנותיה לעניין חובת

ניכוי מס במקור מתשלומים לתושבי חוץ ולתושבי ישראל. לדוגמה, במקרה בו חברה תושבת ישראל משלמת תשלום לצד ג' באמצעות חשבון בנק

מחוץ לישראל, עליה ליישם את הוראות ניכוי מס במקור כדין.
 

תגיות: רואה חשבון פתח תקווה, ניכוי במקור תשלום לתושב חוץ?