FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

נקודות זיכוי ממס

 
תושב ישראל
 
סעיף 34 לפקודת מס הכנסה קובע " בחישוב המס של יחיד שהיה תושב ישראל בשנת המס יובאו
 
בחשבון שתי נקודות זיכוי"
 
שווי נקודת זיכוי נכון לשנת 2014 הינה 2,616 ש"ח לשנה.
 
נקודת הזיכוי הינה הפחתה מגובה המס המשולם למס הכנסה. החישוב הוא שנתי.
 
סעיף 36 לפקודת מס הכנסה קובע "בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא בחשבון 1/4 נקודת זיכוי כזיכוי נסיעה."
 
מכאן נובע שתושב ישראל זכאי ל2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה בשנת מס.
 
שדה בדוח השנתי 020
 
אישה
 
על פי סעיף 36א לפקדות מס הכנסה "בחישוב המס של אשה תובא בחשבון 1/2 נקודת זיכוי."
 
מכאן נובע שאישה תושבת ישראל זכאית ל 2.75 נקודות זיכוי ממס הכנסה בשנת מס.
 
 
זיכוי ממס לגרוש שמשלם מזונות :
 
הסעיף הרלוונטי לענייננו הינו סעיף 40א לפקודת מס הכנסה.
 
40א    "בחישוב המס של גרוש שהוא או בן-זוגו משלם מזונות לבן זוגו לשעבר, והוא
 
נשוי לבן-זוג אחר, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת."
 
מכאן נובע שנקודת הזיכוי מגיעה רק אם הגרוש נשוי לבן זוג אחר.
 
על מנת לזכות להטבה:
 
1. יש לצרף לדוח השנתי, העתק של הסכם גירושין או הסכם תשלום מזונות.
 
2.להמציא טפסי 106 משנים קודמות אשר בו הוכח שהיית זכאי להטבה.
 
השדה בדוח השנתי 028
 
סעיף 40 (ב)(2) "הורים החיים בנפרד יקבל ההורה הזכאי לנקודת זיכוי לפי פסקה (1), נקודת זיכוי אחת
 
נוספת ואם כלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם, יקבל ההורה שאינו זכאי לנקודת זיכוי על פי פסקה (1)
 
נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה;"
 
מכאן נובע שהורים החיים בנפרד יקבל בן הזוג שהילדים נמצאים בחזקתו נקודה אחת נוספת בשל
 
העובדה שהוא חי בנפרד, ואם כלכלת הילדים מחולקת בין שני ההורים יקבל גם ההורה שהילדים אינם
 
בחזקתו נקודת זיכוי אחת.תגיות : זיכוי ממס לגרוש שמשלם מזונות, רואה חשבון