FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512


במידה ואתה זקוק לשירות של סגירת תיק ברשויות, משרדנו מבצע זאת באופן המקצועי והמהיר

רואה חשבון בפתח תקווה, התקשר להצעת מחיר טלפונית 054-801-8226העסק שלכם נסגר? הפסקתם את הפעילות בעסק?

עליכם לדעת שלא מספיק לסגור את התיק במס הכנסה אלא יש לעדכן את משרדי מס ערך מוסף והביטוח הלאומי.

 עוסק פטור או עוסק מורשה אופן הליך סגירת תיק עוסק הינו זהה לשני סוגי העוסקים.במקרה של סגירת העסק עליך לפנות לשלושת המשרדים שבהם פתחת תיק; מע"מ מס הכנסה וביטוח לאומי.

משרדי מע"מ- סגירת תיק במע"מ:

יש להודיע למשרד מע"מ האזורי בתוך 15 יום מהפסקת הפעילות העסקית ולמלא טופס הודעה על
סגירת עסק\הצהרה. טופס סגירת תיק מע"מ

יש לפרט את הנכסים, הציוד והמלאי השייכים לעסק שטרם נמכרו, כולל פירוט מלא של ערכם הכספי.
במידה ויש ברשותך את תעודת העוסק יש לצרפה לטופס 18.(טופס סגירת תיק במע"מ) 
על פי סעיף 75 לחוק מס ערך מוסף יש לשמור את מסמכי הנהלת החשבונות של העסק במשך 7 שנים.

משרד מס הכנסה- סגירת תיק במס הכנסה  :

יש לבטל דרישת מקדמות  על ידי מילוי טופס ביטול דרישת מקדמות 2216\א 

יש להגיש דוח שנתי עבור שנת המס בה הייתם עצמאים.
אפילו אם העסק היה פעיל רק מספר חודשים במהלך השנה.


אי הגשת דוח במועד ללא אישור פקיד השומה גורר הטלת קנסות או נוסף על כך ניתן להגיש נגד הנישום כתב אישום לבית משפט, שכן אי הגשת דוח במועד היא עבירה על פי החוק שדינה מאסר שנה או קנס או שני העונשים כאחד.

יש למלא טופס בקשה לסגירת תיק מס הכנסה


המשרד לביטוח לאומי- סגירת תיק בביטוח לאומי :

יש לפנות לביטוח לאומי 
ולהודיע על סגירת העסק, עליך לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח

הלאומי הקרוב למקום מגוריך ולהודיע על סגירת העסק.

ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות טופס סגירת תיק בביטוח לאומי.

יש לרשום את תאריך סגירת העסק. 
להודעה עליך לצרף אישורים, המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו'). המוסד לביטוח לאומי יפסיק אז את רישומך כעובד עצמאי, ובהתאם לנתונים החדשים שעליהם הצהרת, יקבע את מעמדך, ויתקן את חשבונך בהתאם.


רואה חשבון בפתח תקווה, התקשר להצעת מחיר טלפונית 054-801-8226

סגירת תיק במס הכנסה