FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512


במידה ואתה זקוק לשירות של סגירת תיק עוסק פטור ברשויות, משרדנו מבצע זאת באופן המקצועי והמהיר

רואה חשבון בפתח תקווה, התקשר להצעת מחיר טלפונית 054-801-8226


 
במשרדנו תקבל אישור סופי שתיקך סגור ברשות המיסים 


מידע חשוב : 

למה כדאי לסגור תיק ברשות המיסים עם משרד רואה חשבון י.טולדנו בפ"ת:

אנחנו נדאג שתקבל החזר מס בשנה שלאחר סגירת העסק ! ! !


במידה והיה לך פעילות מעסק ונוצר לך הפסד עסקי וחזרת להיות שכיר בשנה המס העוקבת,

ניתן לקזז את ההפסד העסקי המועבר כנגד הכנסה ממשכורת בתנאים המצטברים הבאים:

א. לא היתה לך הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס.
ב. אינך פועל בעסק או במשלח היד שבו נוצר ההפסד.
ג.ההפסד איננו ממקור שהוא חברת בית או חברה משפחתית.
ד. מקור ההפסד הוא משנת 2007 ואילך.

 


במקרה של סגירת העסק עליך לפנות לשלושת המשרדים שבהם פתחת תיק כלומר מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

משרדי מע"מ- סגירת תיק עוסק פטור במע"מ:

יש להודיע למשרד מע"מ האזורי בתוך 15 יום מהפסקת הפעילות העסקית ולמלא טופס הודעה על סגירת עסק

\הצהרה. טופס סגירת עוסק פטור במע"מ 
יש לפרט את הנכסים, הציוד והמלאי השייכים לעסק שטרם נמכרו, כולל פירוט מלא

של ערכם הכספי.

במידה ויש ברשותך את תעודת העוסק יש לצרפה לטופס סגירת עוסק הפטור.

על פי סעיף 75 לחוק מס ערך מוסף יש לשמור את מסמכי הנהלת החשבונות של העסק במשך 7 שנים.


משרד מס הכנסה- סגירת תיק עוסק פטור במס הכנסה  :

יש לבטל דרישת מקדמות  על ידי מילוי טופס ביטול דרישת מקדמות 

יש להגיש דוח שנתי עבור שנת המס בה הייתם עצמאים.
אפילו אם העסק היה פעיל רק מספר חודשים במהלך השנה.


אי הגשת דוח במועד ללא אישור פקיד השומה גורר הטלת קנסות ובנוסף על כך ניתן להגיש נגד הנישום כתב אישום לבית משפט, שכן אי הגשת דוח במועד היא עבירה על פי החוק שדינה מאסר שנה או קנס או שני העונשים כאחד.


יש למלא טופס בקשה לסגירת תיק. במס הכנסה


המשרד לביטוח לאומי- סגירת תיק עוסק פטור בביטוח לאומי :

יש לפנות לביטוח לאומי 
ולהודיע על סגירת העסק, עליך לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב

למקום מגוריך ולהודיע על סגירת העסק.

ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות טופס סגירת עסק בביטוח לאומי

יש לרשום את תאריך סגירת העסק. 
להודעה עליך לצרף אישורים, המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או

במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו'). המוסד לביטוח לאומי יפסיק אז את רישומך כעובד עצמאי,

ובהתאם לנתונים החדשים שעליהם הצהרת, יקבע את מעמדך, ויתקן את חשבונך בהתאם.תגיות : סגירת תיק מס הכנסה, סגירת תיק מע"מ, רואה חשבון בפתח תקווה 


רואה חשבון בפתח תקווה, התקשר להצעת מחיר טלפונית 054-801-8226

אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.


 

סגירת תיק עוסק פטור