FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512הצהרת הון- סיוע בהגשת הצהרת הון  :


לעסק חדש שנפתח ברשות המיסים נשלח כעבור שנה מתחילת הפעילות, דרישה להצהרת הון.

דוח הצהרת הון מוגש בטופס 1219 בצרוף מסמכים מאמתים.הצהרה ראשונה שקיבל הנישום, היא החשובה מכל ההצהרות הבאות, כיוון שהיא מהווה את הבסיס לכל הבדיקות שיבואו בשנים הבאות,

ולכן אנו מקפידים לסייע לנישומים בדרך שטיב עמם.

ניתן להגיש הצהרת הון לבד, ללא סיוע ברואה חשבון אך זה בפרוש,לא המלצתנו!!!

כאשר תידרש, לאחר כמה שנים, להצהרה נוספת, ויתגלו טעויות ו/או "הפרשי הון" בלתי מוסברים אז תתחיל הבעיה האמתית.

את הצהרת ההון יש להגיש תוך 120 ימים מיום שקיבלת בקשה להצהרה, ובמידה ותזדקקו לזמן נוסף בכדי להגיש את הבקשה, תוכלו

לקבל בתנאים מסוימים הארכה על ידי הגשת בקשה לפקיד השומה במס ההכנסה.

איחור בהגשת הצהרת הון גורר קנסות.


טיפ 

רצוי לשמור על כל האסמכתאות המשמעותיות שהנך מקבל במהלך חייך,כגון:

אסמכתא על תקבולים/תשלומים מאירועים משפחתיים (חתונה, בר מצווה ועוד) ,מתנות מההורים או בני המשפחה, צווי ירושה, זכיות שונות

או כל מסמך אחר אשר בזמן הבדיקה של פקיד השומה במידה ויהיו "הפרשי הון" תוכל לשלוף את האסמכתא המתאימה ולחייך עד לפעם

הבאה.

קרא עוד : הצהרת הון לעצמאי