FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

סירוב מנהל מע"מ לפתוח תיק לעוסק

28.04.2018
----------------


סעיף 52 לחוק מע"מ מסדיר את חובת הרישום החלה על עוסק, מלכר ומוסד כספי במועד בדרך שנקבעו.

להלן נוסח הסעיף:
 

52.  (א)  עוסק, מלכ"ר ומוסד כספי חייבים ברישום, במועד ובדרך שנקבעו.

         (ב)  אדם שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, שהוא מקים עסק, רשאי להירשם כעוסק ומשנרשם דינו לכל דבר וענין כדין עוסק.

         (ג)   המנהל רשאי שלא לרשום עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, אם יש לו יסוד סביר לחשוש שהוא יעסוק בפעולות בלתי חוקיות.

            (ד)  המנהל רשאי לדרוש ערובות להנחת דעתו מאדם המבקש להירשם כעוסק, כמלכ"ר או כמוסד כספי, לפי הענין, כתנאי                 לרישומו כאמור, אם הורשע אותו אדם בחמש השנים שלפני המועד שבו הגיש בקשה לרישום לפי סעיף זה בפסק דין חלוט                  בעבירה לפי סעיפים 117(א)(3), 
         (5) או (6), ולא שילם את חוב המס נושא כתב האישום, או שהורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי סעיף 117(ב); לענין סעיף                קטן זה –

          "אדם" – לרבות חבר בני אדם שמנהל פעיל בו, בעל מניה מהותי בו או שותף בו, הורשע בעבירה כאמור;

          "בעל מניה מהותי" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999.


על פי לשון הסעיף רשאי מנהל מע"מ שלא לרשום עוסק אם הניח כי יש יסוד סביר כי העוסק יעסוק בפעילות בלתי חוקית.

בנוסף למנהל מע"מ יש סמכות לדרוש ערובה כתנאי לרישום עוסק וזה במקרה והעוסק או בעל מניות מהותי בחברה  או שותף בה בחמש שנים אחרונות לא שילם את חוב המס בגין כתב האישום.מע"מ מסרב לפתוח תיק לחברה שעוסקת בנקיון, מה עושים?

משרדנו מטפל במקרים שבהם סורב עוסק ברישום במע"מ לאחר שהמציא את המסמכים המתאימים.

חוק חופש העיסוק הינו חוק יסוד וכל סירוב מצד מנהל מע"מ לרשום עוסק שלא כדין הינה בבחינת פגיעה בחופש העיסוק.

על העוסק לדעת!!! כי על פי החוק מנהל מע"מ רשאי לא לרשום עוסק במידה ויש חשש לפעילות פלילית.

במקרים רבים בנסיון לרשום עוסק בתחומים מסוימים, נקיון, בניין, כוח אדם, ידרוש מנהל מע"מ מהעוסק הוכחות רבות לצורך הוכחת קיום עסק ממשי ואי

חשד לפלילים.תגיות : סירוב לפתיחת עוסק במע"מ