FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512


אני עובד מהבית, האם ניתן להכיר בהוצאות הבית כחלק מהוצאות העסק?

במידה והעסק מנוהל מבית המגורים ניתן להתיר  בניכוי רק בחלק יחסי של ההוצאות.


כיום יותר ויותר אנשים עובדים מהבית, בעיקר בעלי מקצועות חופשיים, במצב זה ניתן לנכות חלק יחסי מהוצאות הבית לפי החלק

שמשמש למקום העסק בבית המגורים.

התנאי להתרת ההוצאה היא אם ניתן לזהות בברור אילו הוצאות הוצאו לצורך השימוש הפרטי ואילו הוצאות הוצאו לצורך שימוש

עסקי במידה ולא ניתן להבחין בברור ההוצאה לא תותר.


לדוגמה נאמר ואנחנו מתגוררים בבית עם 5 חדרים ובחדר אחד אנחנו מקיימים משרד לצורך העסק שלנו.

ניתן להכיר בהוצאות הארנונה, חשמל, שכירות, מים וכן הוצאות ריבית על המשכנתא של הוצאות הבית לפי החלק היחסי מחדרי

הבית שמשמש לצורך העסק כלומר 5\1 מהוצאות הבית.

 
**
האם ניתן להכיר גם בהוצאות השכירות מבית המגורים כהוצאה עסקית?

כדי להכיר בהוצאות שכירות בבית המגורים נדרש לספק אישור ניכוי מס במקור מהמשכיר. 

שכירות בית מגורים אינו נכס מסחרי ולכן המשכיר לא יוכל לספק לך אישור ניכוי מס במקור בעבור השכירות 

כל שכן המשכיר לא "ישמח" לדעת שדירת המגורים שהושכרה לך משמשת לפעילות עסקית.

במצב דברים אלה יש משמעויות לעניין מס שבח.

על מנת להיות זכאי לפטור ממס על מכירת דירת מגורים על הדירה להיות דירת מגורים מזכה- כלומר שהשימוש בדירה שלא

לצרכי מגורים עלול בתנאים מסוימים לשלול מהמוכר את הפטור ממס על מכירת הדירה.

דירת מגורים מזכה הינה דירה שבעיקרה משמשת למגורים מכאן נובע שדירה שעיקר השימוש הינו למגורים תיחשב לדירת

מגורים מזכה.

יש לציין כי ניהול עסק בדירה עשוי לגרום לחיוב בתשלום ארנונה עסקית שהינה בשיעור גבוה משיעור ארנונה למגורים.


ראה גם : הוצאות מותרות בניכוי לעוסק פטור
ממולץ לקבל יעוץ מתאים מתאים מאיש מקצוע. 

תגיות :
עוסק פטור עבודה מהבית , המדריך לעוסק הפטור, רואה חשבון בפתח תקווה.אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד. 

עבודה מהבית עוסק פטור