FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

שאלה : האם ניתן לנהל שני עסקים כאשר עסק אחד יהיה רשום כעוסק פטור ועסק שני יהיה רשום כעוסק מורשה.

תשובה : לא ניתן. על פי תקנות מס ערך מוסף (רישום)  תשל"ו 1976

תקנה 9: 

הפרדת עסקים

 
(א) אדם שיש לו כמה עסקים או שבעסקו כמה יחידות עסק יהיה רשאי להירשם בנפרד לגבי כל עסק או יחידה שבעסקו

אם נתמלאו תנאים אלה:

 
(1) מתנהלים רישומים חשבונאיים נפרדים לגבי כל אחד מהם;
 
(2) ברישומו בנפרד כאמור לא יהפוך לגביהם לעוסק הפטור ממס.
 
(ב) אדם המבקש להירשם על פי תקנת משנה (א) יגיש בקשה למנהל לפי טופס שקבע המנהל ויצרף לבקשה

התחייבות להודיע למנהל מיד לאחר שהפסיק להתקיים התנאי שבתקנת משנה (א)(2).תגיות : גם עוסק פטור וגם עוסק מורשה, המדריך לעוסק הפטור, רואה חשבון בפתח תקווה, 

תקנות מס ערך מוסף (רישום) -וויקפדיה

 

עוסק פטור ועוסק מורשה