FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

המדריך לעוסק הפטור

עוסק פטור או עוסק מורשה?
עוסק פטור או עוסק מורשה?עוסק פטור ממה הוא פטור? הסבר מפורט מה היתרונות והחסרונות של עוסק פטור או עוסק מורשה
 
 

פתיחת עוסק פטור
פתיחת עוסק פטור, איך פותחים תיק עוסק פטור במע"מ? פתיחת עוסק פטור במס הכנסה, דיווח עוסק פטור לביטוח לאומי, כל השלבים כיצד לפתוח תיק עוסק פטור ברשויות הרלוונטיות,
 
 

עיסוקים/מקצועות שלא יכולים להרשם כעוסק פטור
ישנם עיסוקים/ מקצועות שלמרות שאינם צופים שיעברו את מחזור העסקאות קריי הסכום הקובע לעוסק פטור, אינם יכולים להרשם כעוסק פטור
 
 

תקרת הכנסות עוסק פטור
 
 

עוסק פטור 2015, תקרת הכנסות שנתית 100,000 ש"ח
תקרת הכנסה לעוסק פטור כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלך נמוך מהסכום הקובע בחקיקה. הסכום מתעדכן פעם בשנה בינואר ובשנת 2015 עודכן לסך של 100,000 ש"ח בשנה
 
 

עוסק פטור מע"מ
עוסק פטור מסווג כך לצורכי מע"מ. סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף קובע כי על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין.שיעור המע"מ בשנת 2015 הינו 18%-עודכן ל17% באוקטובר 2015
 
 

עוסק פטור מס הכנסה
עוסק פטור מס הכנסה-רישום כעוסק הינו למע"מ ומס הכנסה אינו מבדיל בין עוסק פטור לעוסק מורשה.המינוח עוסק הינו לצרכי מס ערך מוסף בלבד.בעיני מס הכנסה עוסק פטור הינו נישום המנהל תיק עצמאי לכל דבר ועניין
 
 

שיעורי מס הכנסה לעוסק פטור
שיעורי מס הכנסה לעוסק פטור, מדרגות המס על הכנסה מיגיעה אישית לעוסק פטור, עוסק פטור חייב בתשלום מס הכנסה ואין לטעות בשל המונח "פטור"
 
 

עוסק פטור ביטוח לאומי
עוסק פטור ביטוח לאומי, שיעורי ביטוח לאומי לעוסק פטור. בנוסף לפתיחת עוסק פטור במשרדי מע"מ ובנוסף להודעה על פתיחת עסק למס הכנסה יש לדווח באופן מידי על פתיחת עסק כעצמאי לביטוח לאומי.
 
 

שיעורי ביטוח לאומי לעוסק פטור
שיעורי ביטוח לאומי לעוסק פטור, ביטוח לאומי משולם על ההכנסה הנקיה כאשר לוקחים בחשבון את כלל הכנסותיך. ההכנסה הנקיה כלומר הנכסה בניכוי הוצאה.
 
 

הוצאות מותרות בניכוי
ריבית והפרשי הצמדה, דמי שכירות, חובות אבודים, הוצאות אחזקת רכב, הוצאות שימוש בטלפון נייד, הוצאות הנהלת חשבונות כהוצאה מותרת, כיבודים, מתנות , ניכוי בעד פחת, הוצאות שיפוצים, הפרזה בהוצאות סעיף 3
 
 

עבודה מהבית עוסק פטור
במידה והעסק מנוהל מבית המגורים ניתן להכיר בניכוי רק בחלק יחסי של ההוצאות.יותר ויותר אנשים עובדים מהבית, בעיקר בעלי מקצועות חופשיים, במצב זה ניתן לנכות חלק יחסי מהוצאות הבית לפי החלק שמשמש לצורך העסק
 
 

מספר עמודים: 3
 1  2 3   הבא