FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

עוסק פטור מס הכנסה

רישום כעוסק פטור הינו לצורכי מס ערך מוסף ולמעשה מס הכנסה אינו מבדיל בין עוסק פטור לעוסק מורשה.

המינוח עוסק הינו לצרכי מס ערך מוסף בלבד.

בעיני מס הכנסה עוסק פטור הינו נישום המנהל תיק עצמאי לכל דבר ועניין. 


עוסק פטור מע"מ, -הינו פטור מגביית מע"מ מלקוחותיך אך אינו פטור מתשלום מס הכנסה.

ברגע שהודעת על פתיחת עסק במס הכנסה, ישלח אליך הודעה על פתיחת תיק ובו יצויין:

תאריך פתיחת העסק, שיוך לפקיד שומה, הוראות לניהול ספרים וציון ענף כלכלי שאליו העסק שלכם משתייך.

על פי הענף הכלכלי שאליו אתה משוייך יקבע לך תשלום מקדמות על חשבון המס.

מקדמות נקבעות כאחוז מסוים ממחזור ההכנסות לפי הענף הכלכלי.

את המקדמות יש לדווח ולשלם עד ה15 לחודש בגין החודשים שחלפו.

אי דיווח מקדמות מס הכנסה במועד גורר הטלת סנקציות וקנסות.

בשנה שבה נרשמת כעצמאי בין אם העסק היה פעיל רק מספר חודשים במהלך השנה תחוייב בהגשת
דוח שנתי

בכל שנה שבה העסק פועל.

יש לנהל פנקסי חשבונות, שיטת ניהול הפנקסים ופרוט הפנקסים נקבעים ומפורטים בהוראות מס הכנסה בהתאם לאופי הפעילות גובה

המחזור ומספר העובדים.


במידה ובעסק מועסקים עובדים או משולמים
תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור, עליכם לפתוח תיק ניכוים.

כמו כן, הנכם חייבים בהעברת ניכויי מס, דיווחים תקופתים ודוח שנתי ולמלא אחר כל ההוראות בדבר ניכוי במקור והדיווח עליו.


עסקים חדשים יכולים להיות נתונים לביקורות תכופות יותר מאשר עסקים וותקים ויש להקפיד על ההוראות

המתאימות לפי אופי העיסוק.דיווח מקדמות למס הכנסה:

כמו שנקרא למעלה, לאחר פתיחת התיק נשלח לכם דרישה לדיווח מקדמות מס הכנסה בצרוף פנקס שוברים לתשלום.

להלן דוגמה של פנקס מקדמות מס הכנסה:


במידה וחויבתם בתשלום מקדמות מס הכנסה, יש לדווח על מחזור הפעילות כל חודשיים ולשלם את המס על ההכנסה.

דיווח מקדמות מס הכנסה מחוייב עד ה15 לחודש בגין החודשיים שקדמו למועד הדיווח. איחור בדיווח מחייב בקנסות.

שיעור מקדמת המס נקבע ביחס לענף שבו אתם נמצאים.

המקדמות ניתנות לביטול להקטנה ואף להגדלה.

חיוב מס ההכנסה שמוטל עליכם מתבצע בחישוב שנתי ולכן מקדמות המס שמשלמים במהלך השנה אינם תשלום סופי בגין המס.

כך יכול להווצר מצב שבו תגיעו לסוף השנה ותצטרכו להוסיף תשלומי מס נוספים או יכול להווצר מצב שיוחזר לכם מס בגין תשלום ביתר.

חשוב לערוך תחשיב ותכנון מס אשר יוביל לתוצאה שבסוף השנה תצאו מאוזנים בתשלום המס עם רשות המסים.

איך מבטלים מקדמות מס הכנסה ? 

איך מחשבים את מקדמות מס הכנסה?

מה למלא בדוח המקדמות אם לא היה לי הכנסה כלל?

התשובות הנ"ל נמצאות במדריך זה
קרא עוד: 

דוח שנתי עוסק פטור 

הצהרת הון לעוסק פטור עוסק פטור העסקת עובדים 


תגיות: עוסק פטור מס הכנסה, המדריך לעוסק הפטור, רואה חשבון בפתח תקווה 

אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.
 

 
שובר תשלום מקדמות מס הכנסה