FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

עיצום כספי- איך ניתן להקטין את העיצום הכספי ואף לבטלו?

עיצום כספי הגדרה :

עיצום כספי הינו קנס , סנקציה המוטל על אי הגשת דוח מקוון במועד.

הטלת העיצום הכספי הינה על פי סעיף 195ב-195ט לפקודת מס הכנסה.

בסעיף 195ב (א) סימן ו' בפקודת מס הכנסה.

היה למנהל יסוד סביר להניח כי לא הוגש דוח מקוון, עד המועד האמור בסעיף 132 או בסעיף 166 לפי העניין, 

רשאי הוא להטיל על המפר עיצום כספי בסכום של 500 שקלים חדשים בשל כל חודש מלא של פיגור בהגשת הדוח.

 
טיפול בבקשה (השגה) בגין עיצום כספי בשל אי הגשת דוח מקוון במועד:

1.רישום הבקשה (השגה) - יבוצע מיד עם קבלתה במשרד השומה ולא יאוחר מארבעה ימי עבודה ממועד קבלתה.

2.החלטה בהשגה - הטיפול בהשגה על עיצום כספי שהוטל על איחור בהגשת דוח שנתי הינה באחריות
רכז חוליה מרכזית / גובה ראשי במשרד השומה.

ככלל יש לסיים את הטיפול בהשגה תוך 45 יום ממועד קבלתה במשרד השומה.

3.הקפאת גביית החוב-  יש לשקול הקפאת הליכי אכיפה בגין החוב במקרים בהם הטיפול בהשגה מתארך וקיימת סבירות גבוהה שהעיצום הכספי יוקטן או יבוטל.

4.תיעוד ההחלטה- יש לתעד בכתב את הנימוקים להחלטה בהשגה ולהעביר את התיעוד לתיק בצרוף מכתב ההשגה.


 
מהן השיקולים למתן הקלות בעיצום כספי :

ניתן לבקש הקלה בעיצום הכספי של הנישום,

להלן דוגמאות שילקחו בחשבון לחיוב במכלול השיקולים להקלה בעיצום הכספי: 

1. טעות בתום לב, טעות בהגשת גרסה לא נכונה של הדוח ששודר על ידי המייצג.

2. היעדר ליקוים אחרים בהתנהלות מול רשות המסים בשנים האחרונות.

3. מקרים בהם אחד מבני הזוג הינו תושב חוץ ובשל כך נוצר קושי בשידור הדוח.

4.נסיבות אישיות או כלכליות מיוחדות כגון : בעיות בריאותיות, אירוע טרגי במשפחה, מצב כלכלי קשה.

5.שירות מילואים.


 
מקרים שבהם יש לבטל את העיצום הכספי: 
 
1.מקרים שבהם הטלת העיצום הכספי לא היתה מוצדקת מלכתחילה.

2.מקרים בהם חובת הגשת הדוח המקוון נוצרה רק בעקבות הגשת בקשה לקבלת מענק "מס הכנסה שלילי".


 
למשרדנו קיים הידע והנסיון בטיפול בעיצום כספי אשר הוטל על הנישום בגין אי הגשת דוח מקוון במועד.

למשרד הצלחה בביטול עיצום כספי בגין שנים עברו שבהן לנישום  היה מגיע החזר מס ניכר.

העיצום הכספי בוטל והחזר המס הושב בצרוף ריבית והצמדה.

 

 
 
תגיות : עיצום כספי, רואה חשבון בפתח תקווה 


 
י.טולדנו רואה חשבון 054-8018226