FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

עלות החישובים רואה חשבון 

על  מנת לערוך את החישובים וקביעת הסכום המדויק דרוש לנו מסמכים רלוונטים.

כל החישובים נערכים ומוגשים בחתימת רואה חשבון המשמשת לצורך הגשה לבית משפט או לכל קביעה אחרת.כמה עולה חישוב דמי מזונות אצל רואה חשבון ?

על מנת להעריך את היקף העבודה והשירות המבוקש תדרשו להעביר לנו מסמכים רלוונטים.

כגון: פסק דין שניתן בגין תשלום מזונות ובו פירוט לגבי אופן הצמדה של תשלומי מזונות,

כל מסמך אחר אשר רלוונטי לחישוב.

לאחר עיון במסמכים נוכל להעריך את היקף העבודה הנדרש.


כמה עולה חישוב הצמדה למדד תשומות הבניה?

על מנת להעריך את היקף העבודה והשירות המבוקש תדרשו להעביר לנו מסמכים רלוונטים.

כגון:: חוזה התקשרות עם קבלן או יזם, נספח תשלומים בעבור הדירה, 

אישורי תשלום לקבלן והתאריכים ששולמו.


כמה עולה חישוב הצמדה שכר דירה ?


על מנת להעריך את היקף העבודה והשירות המבוקש תדרשו להעביר לנו מסמכים רלוונטים.

כגון: חוזה שכירות שנערך בין המשכיר לשוכר.

אישור על העברת הסכומים עד כה.

משרד רואה חשבון י.טולדנו  מתמחה בחישובים מורכבים, צור קשר 


 


תגיות: רואה חשבון בפתח תקווה, חישובים מורכבים, עלות חישוב רואה חשבון