FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

בחוק מע"מ עסקת אקראי מהווה עסקה ולכן תיתכן חבות במע"מ.

הגדרה עסקה לפי חוק מס ערך מוסף:

  "עסקה" – כל אחת מאלה:

(1)   מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד;

(2)   מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על יבואו בידי המוכר;

(3)   עסקת אקראי.

 

 

 "עסקת אקראי" –

(1)   מכירת טובין או מתן שירות באקראי, כשהמכירה או השירות הם בעלי אופי מסחרי;

(2)   מכירת מקרקעין לעוסק בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין, וכן מכירת מקרקעין בידי אדם כאמור, למעט מכירת דירת מגורים, למלכ"ר או למוסד כספי;

(3)   מכירת זכות במקרקעין לקבוצת רכישה בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין; לעניין זה, "זכות במקרקעין" ו"קבוצת רכישה" – כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963;

 "עוסק" –
               מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי, וכן מי שעושה עסקת אקראי.


 

 בחוק מע"מ ההתיחסות לעסקת אקראי הינה :

א. מכירת טובין או מתן שירות באקראי שהינו בעל אופי מסחרי.

ב. רכישת מקרקעין בידי עוסק מלכ"ר או מוסד כספי.

הסממן לעסקאת אקראי הינו עסקה חד פעמית וחוסר התדירות שמאפיין פעילות של עסק.

לעניין עסקה במקרקעין בחוק מע"מ אין צורך באופי מסחרי בכדי שעסקה כזו תחשב לעסקת אקראי.


במידה ואתם שכירים ואתם נותנים שירות חד פעמי ניתן לבקש ממקבל השירות שהינו עוסק שיוצא חשבונית עצמית

בגין השירות שאתם מעניקים לו. במצב זה אינכם צריכים להרשם במשרדי מע"מ בגין שירות זה.ניכוי מס תשומות בגין עסקת אקראי: 

כשמדובר בעסקת אקראי של מכירת טובין או מתן שירות באקראי שנלווה להם אופי מסחרי, אין סעיף מפורש בחוק מע"מ המתיר את ניכוי מס

התשומות ששימש את מבצע העסקה אך מקובל שמאפשרים את ניכוי מס התשומות ככל שאלו נרכשו לצרכי עסק.

כשמדובר בעסקת אקראי בשל מכירת  מקרקעין לעוסק למלכ"ר או למוסד כספי בידי מוכר שאין עיסוקו בכך ניתן להתיר לפי חוק מע"מ את מס

התשומות בשל רכישת המקרקעין והשבחתם.

עסקת אקראי מע"מ

עסקת אקראי מס הכנסה

מקורות הכנסה :

סעיף 2 (1) לפקודת מס הכנסה 

 

עסק ומשלח יד

(1)     השתכרות או ריווח מכל עסק או משלח- יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי, או מעסקה או מעסק אקראי בעלי

אופי מסחרי;


יש להמציא למשלם בגין עסקת האקראי אישור ניכוי מס במקור.

במידה ולא יומצא אישור ניכוי מס במקור ינכה המשלם את המס המקסימלי 48%.

אין חובת הגשת דוח שנתי אלא אם כן תהיו מעוניינים בהחזר המס שנוכה לכם.


 

עסקת אקראי ביטוח לאומי

​יש לדווח על עסקת אקראי לביטוח לאומי בטופס דין וחשבון רב שנתי. 

בטופס יש לדווח על ההכנסה כעצמאי או כעצמאי שאינו עונה על ההגדרה לצורכי ביטוח לאומי.


 

תגיות שכיר מבצע עבודה חד פעמיתאיך מדווחים על עסקת אקראי?רואה חשבון 
אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.