FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

חוק פנסיה חובה לעצמאים נחקק במטרה לצמצם את הפער בין השכירים לעצמאים בגין חובת הפקדה לפנסיה.

על מי חלה החובה להפריש לפנסיה?

החל משנת 2017 חובה על כל העצמאים במשק להפריש לפנסיה מהכנסתם, למעט עצמאים שבסוף השנה

עומדים באחד מקריטריונים הבאים:

א. במידה ואתה עצמאי אך טרם מלאו לך 21 שנה - לא תחויב בחובת הפרשה לפנסית חובה לעצמאים.

ב. במידה והגעת לגיל פרישה מוקדמת (60 שנה) - לא תחויב בחובת הפרשה לפנסית חובה לעצמאים.

ג.במידה והנך עסק חדש- כלומר שהנך עצמאי פחות מ1/2 שנה.

ד. החוק לא יחול על מי שנולד לפני 31.12.1961 כלומר שביום חקיקת החוק היה מעל גיל 55.

מה השיעורים המינמלים להפקדת חובה לקרן פנסיה לעצמאים?

החובה הינה הפקדה לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים או קופ"ג לחסכון,

עד מחצית משכר חודשי ממוצע במשק* - יש חובה להפקיד 4.45% מהכנסתך.

מעל מחצית משכר חודשי ממוצע במשק ועד שכר חודשי ממוצע במשק  יש להפקיד 12.55% מההכנסה.

תקרת ההפקדה שבגינה אין חובה להפקיד לפנסיה הינה השכר הממוצע במשק.
 

* השכר הממוצע במשק על פי הגדרת המוסד לביטוח לאומי. שכר ממוצע ביטוח לאומי לשנת 2016.


מתי החובה להפקיד עבור פנסית חובה לעצמאים?

חובת ההפקדה לפנסית חובה לעצמאים הינה במהלך שנת 2017.

מה עושים אם כבר היום אני מפקיד לקרן פנסיה?

טוב מאוד, יש רק להקפיד שההפקדות שלך אינן נמוכות מתקרת הפקדות החובה.

מה קורה במידה ולא מפקידים לקרן פנסיה חובה לעצמאים?


במידה ולא הפקדת במהלך השנה את הסכום הנדרש להפקדה לקרן פנסיה חובה לעצמאים, ישלח אליך מכתב

מהרשויות ואת הסכום שאותו אתה נדרש להשלים על מנת לעמוד בהוראת החוק.

הדוח השנתי שמוגש למס הכנסה מתקבל ברשות המיסים, הדוח מועבר למרכז גביה וקנסות, והוא זה ששולח לך 

הודעה לתשלום ואת הסכום שעליך להפקיד בהתאם להכנסה שלך שהצהרת בדוח השנתי למס הכנסה. 

במידה ולא תפקיד את הדרישה כפי שנשלח  אליך, יוטל עליך קנס בסך של 500 ש"ח.


מהי הטבת המס בגין הפקדה לקרן פנסית חובה לעצמאים?

הטבת המס מוענקת באופן שלי זיכוי וניכוי.

כאשר 11% מסכום השכר שבגינו ביצענו הפקדה לפנסיה יותר לטובת ניכוי 

ו- 5.5% מסכום השכר שבגינו ביצענו הפקדה לפנסיה יותר לטובת זיכוי.


תגיות: רואה חשבון בפתח תקווה, שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017. 

פנסיה חובה לעצמאים