FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

פסילת ספרים אי רישום תקבול

הסעיף הרלוונטי לעניננו הינו סעיף 145ב לפקודת מס הכנסה. נישום הרושם תקבוליו בסרט קופה או שוברי קבלה, חשבונית, ספר פדיון  או
 

תעוד אחר שהוא חייב לנהל ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרשמו על פי אותן הוראות, יראו את פנקסיו כבלתי קבילים אלא אם כן שוכנע פקיד

השומה כי היתה סיבה מספקת לאי הרישום.

 

במידה וניתנה החלטה על פיסקה זו רשאי לבקש מפקיד השומה בתוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה לחזור ולעיין בה ולשנותה, דחה פקיד  שומה
 

את הבקשה לשנות את ההחלטה כולה או חלקה ניתן לערער על החלטתו ובלבד שהמועד להגשת הערעור יהיה 60 ימים מיום מתן החלטתו.

 

נישום שפעמיים או יותר בשנת מס אחת או ב12 חודשים רצופים בשתי שנות מס לא רשם תקבול שהוא חייב לרשמו כאמור בפיסקה אחת מהן

פעם אחת לפחות לאחר שהוזהר על ידי פקיד שומה בכתב חזקה שפנקסיו אינם כבילים גם בשתי שנות המס שקדמו לשנה שבה לא רשם פעמים

תקבול כאמור. 

האם אי רישום תקבול גוררת פסילת ספרים באופן מידי?<

 

הליך פסילת ספרים בגין אי רישום תקבול הוסדר בסעיף 145ב לעיל, על פקיד השומה להתריע על כוונתו לפסול ספרים ולאפשר לנישום להגיש ערעור

על כוונתו זו.

הגשת הערעור מוגבלת ל30 יום, ואם הוגשה במועד יוזמן הנישום לשימוע שרק לאחריו תינתן ההחלטה הסופית בעניין.

 

מה זה אומר פסילת ספרים? מהן ההשלכות של פסילת ספרים?

 

פסילת ספרים יכולה להיות הרת אסון לבעל העסק שכן יש לכך השלכות כספיות משמעותיות.
 

* פקיד השומה יכול להחליט כי אינו מכיר בהפסדים משנים קודמות בנוסף יכול להחליט כי אינו מכיר בהוצאות שנדרשו כולן או חלקן.

*פקיד השומה יכול לא להתיר לנישום מדרגות מס בשיעור נמוך ולמסותו בשיעורי מדרגות המס הגבוהות.

*כאשר הספרים פסולים המשמעות שפקיד השומה אינו חייב לפעול על פי הרישומים בספרים ואף יוכל לתקן אותם אם יראה לנכון.

אך על פקיד השומה בהחלט לנמק את החלטתו לתיקון הספרים על ראות עיניו.

 

 

אי רישום תקבול פעם שניה, מהן ההשלכות ? 
 

סעיף 145ב דן במקרה שבו הנישום נתפס פעם נוספת בתוך 12 חודשים באירוע נוסף של אי רישום תקבול.

במקרה זה יפסלו ספריו של נישום לא רק בשנת הביקורת אלא גם בשנה שקדמה לביקורת.
 


 

מהן הסמכויות של המבקר בעת ביצוע ביקרות בעסק?

 

האם למבקר קיימת סמכות לעיון בחשבון הבנק של נישום?

 

סעיף 135(2) לפקודה מסמיך את פקיד השומה, ועוזרים מטעמו להכנס לכל מקום בו מתנהל עסק או פעילות עסקית ולבדוק מלאי

עסקי, קופה, מכונות, חשבוניות, חשבונות, מסמכים,  רשימות שבוצעו  ותעודות אחרות הנוגעים לאותו עסק או משלח יד ולדרוש הסבר בקשר לכך.

וכן רשאי הוא לדרוש מבעל העסק או מפקיד אחראי לגלות היכן מצוי פנקסי העסק,  חשבונות ומסמכים כאמור ולהכנס למקום הימצאם לבדוקם ולדרוש

הסברים.

האם המבקר בעת ביצוע ביקורת בעסק יכול לבצע חיפוש בגופו של הנישום?

 

בסמכות המבקר לשאול היכן נמצאים פנקסי העסק או הקופה ועל המבוקר לאפשר למבקר גישה לספרי העסק.

המבקר אינו רשאי לערוך חיפוש על גופו של אדם או בחפציו האישים או לדרוש ממנו לרוקן את כיסיו בטענה שהינו מחפש אחר תקבולים עסקים

שלא נרשמו. 

תגיות: רואה חשבון פתח תקווה 
 

מאמרים קשורים: 

איך מגישים דוח מתקן למס הכנסה?
איך לשלם פחות מס?