FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה -ניכוים וקיזוזים
 

דמי שכירות שמשלם יחיד שעבר זמנית (תיקון מס' 43) תשמ"א-1981

(12) דמי שכירות ששילם יחיד בעד דירה ששכר בישראל ושאליה עבר לגור לרגל עבודתו או עיסוקו, במשך חמש שנים מיום שעבר לגור בדירה האמורה; דמי שכירות אלה יותרו לניכוי מדמי השכירות שהוא מקבל בשל השכרת דירת הקבע שלו באותה תקופה;
 

 

במידה ולצורך עבודתך או עיסוקך נאלצת להעתיק את מקום מגוריך בישראל ועקב כך השכרת את הדירה שבבעלותך ושכרת

דירה  במקום אחר, תוכל לנכות מהכנסת שכר הדירה שאתה מקבל את הוצאות שכר הדירה שאתה משלם.

ניכוי זה מותר במשך 5 שנים מהיום בו עברת כאמור.

במידה ושכר הדירה שקיבלת גבוה משכר הדירה ששילמת ההפרש ירשם כהכנסה.*פטור על חלק משכר דירה המקבל קשיש המתגורר ב"בית אבות"

אם קיבלת בשנת המס דמי שכירות מהשכרת דירה למגורים כמוגדר בחוק, דמי השכירות בגין הדירה שבה גרת עד לפני כניסתך

לבית אבות יהיו פטורים ממס עד לסכום שהוא מחצית התשלום השנתי ששילמת בעד שהותך בבית אבות.אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.


תגיות: מדריך מס על השכרת דירה בישראל, רואה חשבון פתח תקווה

האם ניתן לקזז הכנסת שכירות מול הוצאת שכירות