FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

קרנות השתלמות וקופות גמל

מדינת ישראל מעניקה הטבות מס ייחודיות לעצמאי המפקיד כספים בקופת גמל וקרן השתלמות.


 

קרן השתלמות

הינה תוכנית חסכון ל6 שנים אשר מהווה כאפיק החיסכון היחיד המאפשר לצבור כספים לטווח בינוני, וכן היחידי המאפשר קבלת סכום חד פעמי פטור ממס רווח הון.
הוותק בקרן ההשתלמות מתחיל מסוף החודש בו התבצעה ההפקדה הראשונה לחשבון.
 לאחר 6 שנים ניתן למשוך את הכסף בקרן ההשתלמות לכל מטרה.
 
 
–ההטבה ניכוי מההכנסה החייבת.
( ניכוי –הינו הקטנת ההכנסה החייבת(=רווח) של העצמאי.)
 
ישנם שני סוגי קרנות השתלמות :
  1. קרן השתלמות לשכירים- עובד שכיר והמעביד מפרישים לאותה קרן.
      הקרן מורכבת מהפרשה של עד 2.5% על חשבון העובד, ועד 7.5% מהמשכורת על חשבון המעסיק.
      הפקדות המעסיק עבור קרן השתלמות של שכיר מוכרות כהוצאה לצרכי מס. 2.5% על חשבון העובד אינו מותר בניכוי.
      החלק של המעביד המופקד בקרן השתלמות בעבור העובד פטור ממס הכנסה וביטוח לאומי.
      תקרת שכר שממנה ניתן להנות מהטבת המס על רווחי ההון שנצברים בקרן ההשתלמות לשכירים הינה 15,712 ש"ח לחודש
      נכון לשנת 2015. 

    2
 קרן השתלמות לעצמאי- במידה ויש לך הכנסה מעסק או ממשלח יד הנך ראשי להפקיד עד 7% מההכנסה קובעת  
        
         משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי.

 
      הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי לשנת 2015 הינה 264,000 ש"ח לשנה.
 
      תנאי משיכה כדין :
  1. בתום 6 שנות חברות בקרן.
  2. בתום 3 שנות חברות בקרן ועל העמית להיות בגיל פרישה.
 
הערה:
יש מקרים בהם ניתן למשוך את הכסף לפני התקופה כאשר הכסף מיועד עבור השתלמות ומקרים בהם העובד הגיע לגיל פרישה, לאחר חברות של שלוש שנים בקרן השתלמות לעצמאים.
 קרן השתלמות לעצמאים מאפשרת גם משיכת חלק מהכספים, ללא ניכוי מס, אך לאחר משיכה זו לא יוכל העובד לחזור ולהפקיד כספים נוספים בקרן.
משיכת כסף שלא כדין – כלומר משיכה לפני תום הוותק תהיה חייבת במס מירבי.
 
 

כיצד ניתן למשוך כסף מקרן השתלמות ללא חיוב במס?

על פי הוראת מס הכנסה הזכאות למשיכת סכומים מקרן השתלמות סעיף 2

" בכפוף לאמור בסעיף 9(16ב) לפקודה, יחיד יהא זכאי למשוך סכומים בפטור ממס מקרן ההשתלמות לצורך השתלמות

מקצועית עד לסכום הזכאות במידה וההשתלמות נועדה לשמירה על רמה מקצועית בתחום עיסוקו או משלח ידו"

כלומר במידה ותרצה ללמוד תחום חדש לא תוכל להיות זכאי לפטור ממס בגין משיכת כספים מוקדמת מקרן ההשתלמות.

 

כללי מס הכנסה - זכאות למשיכת סכומים להשתלמות מקרן ההשתלמותכמה כסף אני יכול להפקיד בקרן השתלמות ?
 
עצמאי ראשי להפקיד עד 7% מהרווח – תקרת הרווח לצורך החישוב הינה 264,000 ש"ח לשנה.

הסכום  המכסימלי להפקדה בקרן השתלמות  בשנת 2015 הוא 18,480 ש"ח לשנה.

מה מתוך ההפקדה לקרן השתלמות יותר לי בניכוי ?

הניכוי שיותר הינו הסכום שהופקד בניכוי 2.5% מההכנסה החייבת (=הרווח) מעסק או משלח יד

הניכוי שיותר לא יעלה על 4.5% מההכנסות מעסק או ממשלח יד (=הרווח) או על תקרה של 11,880 ש"ח בשנה (4.5%X264,000).
הערה:
על מנת להנות מההטבה המכסימלית בשנת 2015 יש צורך בהפרשה בשיעור של 7% מהרווח שאינו
עולה על 264,000 ש"ח. במידה ומפקידים פחות מ7% לא זכאים לניכוי.

דוגמה:
אברהם בעל עסק עצמאי, הכנסתו השנתית החייבת במס עומדת על סך של 220,000 ש"ח.
אברהם הפקיד בשנת 2014 7% מההכנסה החייבת(הרווח) לקרן השתלמות כלומר סך של 15,400 ש"ח
בגין הפקדה זו יוכרו סך של 9,900 ש"ח לצורך ניכוי. (למעשה עד 4.5% מהרווח 4.5%X220,000)
כלומר מההכנסה החייבת השנתית של אברהם יופחת סך של 9,900 ש"ח וכך במקום לשלם מס הכנסה על 220,000 ש"ח הוא ישלם מס הכנסה על 210,100 ש"ח.
כמה מס בפועל אני חוסך?

 הניכוי הוא הפחתת מס בגובה הניכוי כפול אחוז המס השולי.
גובה הניכוי הינו 9,900 וההכנסה השנתית 220,000 ש"ח ,מדרגת המס הינה 31% כלומר כ 3,069 ש"ח זיכוי במס.(9,900X31%)
ראה מדרגות מס על הכנסות מיגעה אישית בשקלים.(קישור)הערה חשובה!  על פי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה התשכ"א 1961 עצמאי יכול להפקיד כספים לקרן השתלמות רק בתנאי שלנישום יש הכנסה שמקורה מעסק או משלח יד.
הפקדות שכיר לקרן השתלמות לעצמאי היא בניגוד לחוק.


   3. קרן השתלמות לבעל שליטה בחברה - תקרת שכר חודשי שבגינה  תנתן הטבת המס לבעל שליטה בחברה הינה בסך של

      15,712 ש"ח, שיעור הפרשת המעסיק עד 7.5%, שיעור הפרשה על חשבון העמית שאינה מותרת בניכוי הינה בגובה של

     2.5% ושיעור ההוצאה המותרת בניכוי לחברה היא בסך של עד 4.5% על חשבון המעסיק. 

להלן טבלה מרכזת: (לשנת 2015)
 
סוג הפרשה  עצמאי שכיר
בעל שליטה
 
תקרת הכנסה קובעת בש"ח 263,000 ש"ח    
תקרת הפקדה שנתית בש"ח (7%) 18,410 ש"ח    
תקרת שכר חודשי בש"ח   15,712 ש"ח 15,712 ש"ח
שיעור הפרשת המעסיק   עד 7.5% עד 7.5%
שיעור הפרשה על חשבון העובד/העצמאי שאינה מותרת בניכוי  עד 2.5% עד 2.5% עד 2.5%
שיעור ההוצאה המותרת בניכוי  עד 4.5% עד 7.5% עד 4.5%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

קופת גמל

קופת גמל הינה אפיק חיסכון בעל מאפיינים, ייחודיים המיועד בדרך כלל לטווח בינוני או ארוך.
המפקידים בקופות הגמל יכולים להפקיד כספים באופן עצמאי ,או במעמד של שכיר כאשר ההפקדות לקופת הגמל מבוצעות בידי המעסיק.
יש עידוד לחסוך כסף בקופות הגמל וזה על ידי הטבות מס של ניכוי ממס וזיכוי ממס לעובד על הפקדתו בקופה, ופטור ממס להפקדת המעביד.
 
.
הסעיף הרלוונטי לעינייננו הינו סעיף 47 לפקודת מס הכנסה
עמית מוטב הגדרה- יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו בשנת המס סכומים לקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחת מ16%  מסך כל

השכר הממוצע במשק באותה שנת מס;

ליחיד שאינו עמית מוטב-

כאשר ההכנסה אינה הכנסת עבודה: ( כלומר הכנסה מעסק או משלח יד)
1.תשלומים שהופקדו בעד קצבה- ניכוי הסכומים ששולמו אך לא יותר מ7% מההכנסה שעד 147,600 ש"ח לשנה.(ניכוי מירבי של 10,332 ש"ח)- לפי סעיף 47(א)(2)


2. במידה והתשלומים הם בעד קצבה בלבד ועלו על 12% מההכנסה האמורה – ינתן ניכוי נוסף עד ל4% מההכנסה.
לגבי הכנסה משכר עבודה שאינה הכנסה מובטחת הסכום הנמוך מבין:
(הכנסה מובטחת –הכנסת עבודה שבשלה שילם המעביד סכומים לקופת גמל לקצבה בעד עובדיו
וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה)
א. הסכום ששולם אך לא יותר מ-5% מההכנסה שעד 104,400 ש"ח (ניכוי מירבי של 5,220 ש"ח)
סעיף 47(א)(1)
ב .5%  מההכנסה החייבת שהיא הכנסת עבודה עד ל417,600 ש"ח לשנה בניכוי ההכנסה המובטחת.
סעיף 47(א)(5).
*במידה וההכנסה היא משכר עבודה וגם ממקורות אחרים יש להביא תחילה בחשבון לצורך חישובים אלה את ההכנסה משכר.

תגיות : קרן השתלמות לעצמאי, רואה חשבון בפתח תקווה