FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

משרד רואה חשבון בפ"ת יניב טולדנו מעניק שירות לעסקים קטנים וגדולים.

במשרד רואה חשבון בפ"ת הנמצא באם המושבות

ניתן מגוון של שירותים לבעלי עסקים ואנשים פרטים.

משרדנו מחובר למחשבי רשות המיסים ואנו יכולים בכפוף לחתימת יפוי כח של הלקוח

 לקבל נתונים על מצבו של הנישום ברשות המיסים. 
שירותי משרד רו"ח בפ"ת כוללים: 

לבעלי עסקים, עוסק פטור: 

1.פגישת יעוץ.
2. פתיחת עוסק פטור - שירות פתיחת עוסק פטור במס ערך מוסף, פתיחת עוסק פטור במשרדי מס הכנסה, עדכון ביטוח לאומי על פתיחת תיק עוסק פטור.
3. רישום פעולות העסק במערכת הנהלת החשבונות ומעקב דו חודשי קבוע.
4. המצאת דוח רווח והפסד לבעל העסק ועדכון מקדמות מס הכנסה לפי הצורך.
5. תכנון מס.
6. הגשת דוח שנתי על ההכנסות.
7. הצהרה שנתית למע"מ עוסק פטור.

שירות רואה חשבון בפ"ת , לעוסק מורשה

1. פגישת יעוץ.
2. פתיחת עוסק מורשה - שירות פתיחת עוסק מורשה במס ערך מוסף, פתיחת עוסק מורשה במשרדי מס הכנסה, הודעה על פתיחת עסק עוסק מורשה בביטוח לאומי.
3. רישום פעולות העסק במערכת הנהלת החשבונות ומעקב דו חודשי קבוע.
4. דיווח מס ערך מוסף כל חודשים וכן דיווח תשלומי מקדמות מס הכנסה על פי נתוני הנהלת החשבונות שנקלטו אצלנו.
5. המצאת דוח רווח והפסד לבעל העסק כל רבעון. 
6. תכנון מס.
7. הגשת דוח שנתי למס הכנסה.


שירות רואה חשבון בפ"ת לחברות: 

1. פגישת יעוץ.
2. הקמת חברה ברשם החברות על ידי עורך דין אשר מנוסה בהקמת חברות. 
3. רישום חברה במשרדי מס ערך מוסף.
4. רישום חברה במשרדי מס הכנסה.
5. רישום בעלי מניות במס הכנסה.
6. קליטת מסמכי העסק ורישום פעולות העסק במערכת הנהלת החשבונות.
7. ביצוע דיווחים שוטפים לרשות המיסים, דיווח מס ערך מוסף, דיווח מקדמות מס הכנסה, דיווח ניכוים שכר עובדים, מס הכנסה וביטוח לאומי.
8. תכנון מס.
9. עריכת דוח כספי לשנת המס וביצוע ביקורת חתום על ידי רואה חשבון, הגשת דוח כספי חברה למס הכנסה.
10. הגשת דוח שנתי לבעלי מניות.

קרא עוד : רואה חשבון לעסקים קטנים

שירות רו"ח בפ"ת לפרטים: 

חישובי כדאיות כלכלית, חישובי הצמדה וריבית על תשלומים שונים, חישובי הצמדה וריבית על תשלומי מזונות, 
חישובי הצמדה לקבלנים לפי מדד תשומות הבניה. 
חישובי שבח מקרקעין, פריסת שבח מקרקעין ובדיקת החזר שבח מקרקעין לפי חוקי המס.
אישור מיוחד של רואה חשבון. ועוד.... תגיות : אישור רואה חשבון, חישובי הצמדה של תשלומי מזונות חתום על ידי רואה חשבון, פתיחת עוסק פטור, עוסק מורשה,

שירותי הנהלת חשבונות, מנהלת חשבונות,

 דוח שנתי למס הכנסה, פריסת שבח מקרקעין, רואה חשבון בפ"ת., רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו. 

 

רואה חשבון בפ"ת- יניב טולדנו 

רואה חשבון בפ"ת