FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

רואה חשבון לעוסק פטור

עוסק פטור זוהי צורת רישום לצורכי מס ערך מוסף אשר מעודדת עסקים קטנים ומקלה עליהם את הבירוקרטיה ואינה מחייבת אותם

בגביית מע"מ מלקוחותיהם.

העוסק הפטור אינו פטור מתשלום מס הכנסה על הכנסותיו מהעסק שלו אלא פטור מגביית מע"מ בלבד.

תשלום מס הכנסה בגין הכנסות העסק נעשה עוד יותר רלוונטי כאשר הנישום עובד כשכיר ובמקביל מנהל עסק כעוסק פטור.

הכנסתו מהעסק מתמסה לאחר שקלול ההכנסה ממשכורת והכנסות נוספות אחרות אם קיימות.

רואה חשבון לעוסק פטור מסייע לבעלי עסקים קטנים להקטין את חבות תשלום המס על פי חוק.


רואה חשבון לעוסק פטור, משרד רואה חשבון י.טולדנו מעניק שירות אישי לעוסק פטור תוך התמקדות בפלח שוק זה.

להלן חלק ממתן השירותים שמעניק רואה חשבון לעוסק פטור י.טולדנו :

1. ביצוע תכנון מס כחוק והערכות לקראת תום שנת מס.

2. הסבר מקיף על הוצאות המותרות בניכוי לעוסק פטור.

3. בחינת כדאיות הפקדה לקרן השתלמות לעוסק פטור המעניקה ניכוי ממס.

4. הגשת בקשה של ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים לעוסק פטור.

5.הנהלת חשבונות לעוסק פטור. 

6. הגשת דוח שנתי ובדיקת החזרי מס שנים קודמות טרם רישום העוסק הפטור כעצמאי.

7. דיווח הצהרת עוסק פטור למס ערך מוסף.


8. הגשת הצהרת הון לעוסק פטור.

9. ייצוג בפני הרשויות.תגיות : רואה חשבון לעוסק פטור, המדריך לעוסק הפטור, רואה חשבון בפתח תקווה.