FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512


גם לרואי חשבון כמו לרופאים יש מספר סוגי התמחויות.

משרדנו מתמחה בטיפול  פיננסי לרופאים, רופאים פעמים רבות עובדים במספר בתי חולים ובנוסף מנהלים קלינקה פרטית.

משרדנו מלווה רופאים בניהול החשבונאי המתאים בפתיחת קלינקה פרטית.
שירותי משרד רואה חשבון לרופאים:


1.ייעוץ מס ותכנון מס.

2.פתיחת תיק ברשויות המס - בחירת אופן הרישום המתאים עבורך, עוסק מורשה, חברה בע"מ.

3.שירותי הנהלת חשבונות - ביצוע רישום פעולות במערכת הנהלת החשבונות על פי הוראות ניהול ספרים המותאם לרופאים.

4.תכנון מקדמות מס - עדכון מקדמות מס הכנסה במהלך השנה על פי הערכה מוקדמת בהתאם להכנסותיך.

5.תכנון מקדמות לביטוח לאומי- עדכון מקדמות ביטוח לאומי כל חודש, על פי נתוני ההכנסות שלך במהלך השנה.

6. דיווחים שוטפים - דיווח שוטף למס ערך מוסף כל חודשיים, דיווח שוטף מקדמות מס הכנסה חד/דו חודשי, דיווח לביטוח לאומי.

7. קרנות השתלמות/קופ"ג/ביטוח מנהלים - עדכון הלקוח בביצוע הפקדות פנסיוניות לחברות הביטוח ומיקסום הטבות המס.

8.דוח שנתי- עריכה והכנה של דוח שנתי לרשות המיסים בסוף השנה.
 
9.הצהרת הון- עריכה של דוח על הנכסים וההתחיבויות לתאריך הדרישה. 

10.ייצוג מול רשויות המס -מס ערך מוסף, מס הכנסה, ביטוח לאומי.במידה ואתה מנהל מרפאה פרטית או מעניק שירות רפואי באופן עצמאי

צור קשר לפגישת ייעוץ, י.טולדנו רואה חשבון 054-801-8226

להלן הוראות ניהול ספרים לרופאים על פי תוספת ו'
                                                        הוראות ניהול ספרים לרופאים:ניהול פנקסי חשבונות על ידי רופאים

 
הגדרות

1.       בתוספת זו -
"רופא" - לרבות פסיכולוג, פיסיותרפיסט, וטרינר, רופא שיניים ומרפא שיניים.

חובת ניהול מערכת חשבונות 
 
2. (א) רופא חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות -

(1)     יומן כמפורט בסעיף 3;
(2)     שוברי קבלה;
(3)     חשבוניות/חשבוניות עסקה;
(4)     תיק תיעוד חוץ.

    (ב) רופא שיניים ומרפא שיניים חייבים לנהל, נוסף לאמור בסעיף קטן (א) גם -

(1)     רשימת המלאי של מתכות עדינות לסוף שנת המס;
(2)     כרטיס אישי של כל מתרפא, שיכלול בין היתר תאריך הטיפול, תאור הטיפול, תאריך כל תקבול וסכום התקבול.
 
יומן 

3. (א)  יומן יהיה ספר כרוך ולכל יום ייועד עמוד נפרד ובו יירשמו הפרטים הבאים:

(1)     התאריך;
(2)     שם כל מתרפא או מקבל שירות, ביקור בית או ביקור לילה יצויין;
(3)     הסכום שנתקבל מהמתרפא או ממקבל השירות; אם התשלום בעד הטיפול אינו נעשה מאת המתרפא או מקבל השירות יצויין בהערות שמו של החייב בתשלום;
(4)     תקבולים מאחרים בעד טיפולים (כגון מקופות חולים או ממוסדות);
(5)     מספר שובר הקבלה;
(6)     פירוט התשלומים וסכום התשלומים;
(7)     הערות.

(ב)     הרישום ביומן הרופא ייעשה כדלהלן:

(1)     שם המתרפא - עם קבלתו לטיפול;
(2)     תקבולים ותשלומים - לא יאוחר מ-30 ימים מתום החודש שבו בוצעה הפעולה; לגבי כל יום ייערך סיכום בנפרד בדיו.
 
רישום מוקדם של מתרפאים

4.   רישום מוקדם של מתרפאים אשר לפיו נקבעים התאריך ושעת הביקור אצל הרופא יישמר כחלק בלתי נפרד ממערכת חשבונותיו.

 

תגיות: רואה חשבון בפתח תקווה, הצהרת הון, הנהלת חשבונות לרופאים

רופא -ויקפדיה


 

 


 
רואה חשבון לרופאים

רואה חשבון לרופאים

או חייגו 054-801-8226

לייעוץ ופתיחת עסק השאר פרטים: