FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

שאילתות שע"מ למייצגים

שאילתה לדיווח מקדמות מס הכנסה והוצאת שובר:

כדי לדווח מקדמות מס הכנסה באמצעות השעמ יש לדווח קודם מחזור בשאילתה.....

שאילתה להפקת טופס ריכוז שכר 106: 

להכנס למערכת מייצגים להקליק 002 ומספר 4601, יש להזין שנה, מספר תעודת זהות של הנישום וכן מספר תיק ניכוים של המעסיק.

שאילתה להפקת אישור ניכוי מס במקור: 

שאילתה  002> 413

שאילתה לדיווח ניכוים במס הכנסה, שאילתה להפקת שובר תשלום ניכוים במס הכנסה:


שאילתה -עדכון פרטי חשבון בנק בשע"מ:

שאילתה 002 > 491


שאילתה -לשידור נקודות זיכוי בגין סעיף 45 לפקודת מס הכנסה (נטולי יכולת) 

שאילתה IS45