FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

שיעורי ביטוח לאומי לעוסק פטור

במידה ואתה כעוסק פטור עונה להגדרת עצמאי לצורכי הביטוח הלאומי יחולו עליך שיעורי ביטוח לאומי לעצמאי לאחר שתלקח בחשבון

הכנסתך ממשכורת במידה וקיימת.

להלן שיעורי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה: 

 


 
מחלק ההכנסה שעד 60% 
מהשכר הממוצע 
(שיעור מופחת) 5,678 ש"ח
מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד הכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) -43,240 ש"ח

דמי ביטוח לאומי 

 
6.72% 11.23%


דמי ביטוח בריאות 
 
3.10% 5%


סך הכל 
 
9.82% 16.23%​יש להבין ששיעורי ביטוח לאומי משלמים על ההכנסה הנקיה.  כלומר הכנסה בניכוי הוצאה.(רווח)שיעורי ביטוח לאומי על הכנסות שאינן מעבודה-הכנסות אלו הינם : הכנסות פסיביות וכן הכנסות של עוסק פטור אשר אינו עונה להגדרת עצמאי בביטוח לאומי- החבות בדמי ביטוח לאומי על הכנסות אלו יחול רק על סכום העולה על 25% מהשכר הממוצע במשק.
עד 25% מהשכר הממוצע במשק - יחול פטור מחיוב בדמי ביטוח לאומי.


 


 
מחלק ההכנסה שעד 60% 
מהשכר הממוצע 
(שיעור מופחת) 5,678 ש"ח
מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד הכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) -43,240 ש"ח

דמי ביטוח לאומי 

 
4.61% 7%


דמי ביטוח בריאות 
 
5% 5%


סך הכל 
 
9.61% 12%

 

 


קרא עוד על : 
שיעורי מס הכנסה לעוסק פטור


עוסק פטור ביטוח לאומי 


עוסק פטור שאלות ותשובות 


תגיות: שיעורי ביטוח לאומי עוסק פטור, המדריך לעוסק הפטור, רואה חשבון בפתח תקווה
אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.