FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

שיעורי מס הכנסה לעוסק פטור

מדרגות מס להכנסה מיגיעה אישית לשנת המס 2015:    מדרגות מס שנת 2016
 
שכר חודשי שכר שנתי  שיעור המס

עד 5,270 ש"ח

עד 63,240 ש"ח

10%

מ 5,271 ש"ח ועד 9,000 ש"ח

מ 63,241 ש"ח ועד 108,000 ש"ח

14%

מ 9,001 ש"ח ועד 13,990 ש"ח 

מ 108,001 ש"ח ועד 167,880 ש"ח

21%

מ13,991 ש"ח ועד 19,981 ש"ח

מ 167,881 ש"ח ועד 239,760 ש"ח

31%

מ 19,982 ש"ח ועד 41,790 ש"ח

מ 239,761 ש"ח ועד 501,480 ש"ח

34%

מ 41,791 ש"ח ועד 67,560 ש"ח

מ 501,481 ש"ח ועד 810,720 ש"ח 

48%

מ67,561 ש"ח ומעלה 

מ810,721 ש"ח ומעלה

50%

מס הכנסה הינו פרוגרסיבי והמס חל על ההכנסה החייבת.

הכנסה חייבת היא סך ההכנסה לאחר ניכוי ההוצאות שהוצאו ליצורה, ולאחר הקיזוזים, הניכוים והפטורים.עוסק פטור חייב בתשלום מיסים ואין לטעות בשל המונח "פטור".

הפטור למעשה פוטר רק מגביית מס ערך מוסף על ההכנסה של העוסק הפטור.

בחישוב מס ההכנסה יש לכלול את כל ההכנסות מכל המקורות של הנישום.

במידה ואנו עובדים בשכר כשכירים אצל מעסיק ובנוסף יש לנו הכנסה מעסק (כעוסק פטור) ההכנסה מהעסק תתווסף להכנסה

משכר בחישוב מדרגות מס ההכנסה. 


שאלה נפוצה שאני מרבה לשמוע מלקוחות 

" יהיה לי בערך הכנסה של 150 אלף ש"ח השנה, כמה מס אשלם?"

התשובה תלויה בלא מעט משתנים, בין היתר: 

נקודות הזיכוי של הנישום, הכנסות נוספות שקיימות לנישום, קיזוזים הקלות ופטורים שיכולים להיות ועוד.


דוגמה כללית:

משה בעל עסק, רשום במע"מ כעוסק פטור, בשנת 2015 הכנסתו מעסק בסך של 80,000 ש"ח בשנה וזוהי הכנסותו היחידה.

למשה אין ילדים הוא גר בתל אביב והינו תושב ישראל.

תשובה:

מדרגת המס הראשונה הינה 10% 

63,240X10%=6,324 
2,346=(80,000-63,240)14%X
סה"כ המס שחייב משה 8,670 ש"ח

למשה נקודת זיכוי כתושב ישראל בסך 2.25 
כל נקודת זיכוי שווה 2,616 ש"ח לשנה.

כך שסך נקודות הזיכוי הינם בסך של 5,886 ש"ח 

סך המס שמשה יהיה מחוייב בתשלום 2,784 ש"ח

*ההכנסה בנתוני השאלה נלקחה תחת ההנחה שלמשה אין הוצאות בעסקו כך שסך ההכנסה היא סך הרווח.קיימות דרכים להפחתת חבות המס -ממולץ להתיעץ עם רואה חשבון 


י.טולדנו רואה חשבון - איך לשלם מיסים פחות , כחוק!

צור קשר

קרא עוד על : מדרגות מס לשנת המס 2015
קרא עוד על : 


עוסק פטור מס הכנסה 

עוסק פטור ביטוח לאומי 

הוצאות מותרות בניכוי תגיות: שיעורי מס הכנסה לעוסק פטור, המדריך לעוסק הפטור, רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו