FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

שיעורי פחת


סעיף 21 לפקודת מס הכנסה קובע: 

 "יותר ניכוי בעד פחת של בנין, מכונות, מוצבה, רהיטים או נכסים אחרים שבבעלותו של הנישום והמשמשים לצרכי ייצור הכנסתו, לרבות אינוונטר חי ודומם בחקלאות ולרבות נטיעות; סכום הפחת יחושב לפי אחוזים - שייקבעו באישור ועדת הכספים של הכנסת לכל מקרה או לכל סוג של מקרים - מן המחיר המקורי שעלה לנישום, למעט מחיר הקרקע שעליה הוקם הבנין או ניטעו הנטיעות, הכל לפי הענין, ובלבד שהפרטים שנקבעו הומצאו כהלכה. לענין סעיף זה דין חכירת מקרקעין לתקופה של 49 שנים או יותר, כדין בעלות בהם וכן יראו כבעל נכס מי שעל אף שהסב אותו הוא חייב עליו במס על פי סעיפים 83 או 84, ומי שהעביר את הנכס אך השאיר לעצמו את הזכות ליהנות מפירותיו, ובלבד שהפחת שיותר לו יהיה הפחת שהיה מותר לו אילולא ההסבה או ההעברה כאמור."

על פי סעיף 21 לפקודה תוכל לנכות הוצאות פחת רק בתנאי שהנכס הוא בבעלותך
והוא משמש לייצור הכנסתך, אך אם אתה חוכר מקרקעין לתקופה שמעל 49 שנים, המשמשים לייצור הכנסתך, תוכל לנכות פחת גם בגינם.
הפחת יקבע באחוזים ממחיר הנכס (העלות שנרכש) על פי התקנות שלהלן.
על קרקע לא ניתן לדרוש פחת כיוון שאינה מתבלה או מתכלה, נהוג להפריד ברכישת מבנה או בית ביחס של 2/3 למבנה לבין יחס של 1/3 לקרקע.

חישוב הפחת יעשה על פי שיטת הקו הישר כלומר:
מחיר העלות של הנכס כפול אחוז שיעור הפחת כפול מספר החודשים בשנה שבגינם אנו דורשים פחת.


סוג הנכס
 
שיעורי פחת %
                   
         בנינים:  
        1. בניני-אבן איתנים ממדרגה ראשונה 1.5%
 
        2. בניני ביטון מזויין איתנים ממדרגה ראשונה
2%
        3. בנינים ממדרגה שניה שבנייתם איתנה פחות- פחת על דירה - שיעור פחת דירה          
4%
        4. בנינים ממדרגה שלישית שבנייתם גרועה, אך אין כוללים מבנים ארעיים בהחלט
6.5%
        5. מבנים ארעיים בהחלט, כגון מבני-עץ
-
        6. שיעור פחת שיפורים במושכר 
10%
 
         רהיטים ואבזרים:
       1. כלליים - שיעור פחת רהיטים, שיעור פחת רהוט ואביזרים
6%
       2. רהיטים ואבזרים המשמשים לבתי מלון ולפנסיונים
9%
       3. שעור פחת רהיטים בבתי קפה, מסעדות, מקומות שעשועים ציבוריים ומוסדות חסות למוגבילים,פחת על ריהוט                    במסעדה 12%
 
         מכונות וציוד: 
      1. כלליים, פחת על ציוד, פחת ציוד כללי-  שיעור פחת מכונות, שיעור פחת ציוד
7%
      2. דרגה מיוחדת של שיעור פחת תונהג לגבי כל המכונות והציוד המשמשים במפעלים המנויים כדלקמן:
   
א)   * שיעור פחת טחנות קמח
9%
      * שיעור פחת טחנות אורז
9%
      * שיעור פחת טחנות עצמות
9%
      * שיעור פחת בתי זיקוק
9%
      * שיעור פחת בתי חרושת לקרח 
9%
      * שיעור פחת בתי חרושת לייצור גז למי-סודה
9%
      * שיעור פחת בתי חרושת לגפרורים  9%
 
      * שיעור פחת בתי חרושת לנעלים ולסחורות עור 9%
 
      * שיעור פחת בתי חרושת לעמילן 9%
 
      * שיעור פחת בתי חרושת לתעשיית שימורי פרי הדר 9%
 
   
ב)   * שיעור פחת בתי חרושת לנייר 10%
 
      * שיעור פחת בתי חרושת לקני-קש 10%
 
      * שיעור פחת מפעלי אניות ומפעלי הנדסה 10%
 
      * שיעור פחת בתי יציקה לברזל ולפליז 10%
 
      * שיעור פחת בתי חרושת לאלומיניום 10%
 
      * שיעור פחת מפעלי הנדסה חשמליים 10%
 
      * שיעור פחת מפעלי תיקון מכוניות ומנועים 10%
 
      * שיעור פחת מפעלי גילוון 10%
 
      * שיעור פחת בתי חרושת למיצוי שמנים 10%
 
      * שיעור פחת מפעלים כימיים 10%
 
      * שיעור פחת מפעלים לתעשיית סבון ונרות 10%
 
      * שיעור פחת מפעלי סיד 10%
 
      * שיעור פחת מנסרות 10%
 
      * שיעור פחת מפעלי תעשיית פחים וקופסאות  10%
 
      * שיעור פחת מכונות טוויה ואריגה  10%
 
      * שיעור פחת מפעלי מלט המשתמשים בכבשנים  10%
 
      * שיעור פחת מכבשים הידרוליים  10%
 
      * שיעור פחת תעשיית לבנים  10%
 
      * שיעור פחת תעשיית מרצפות  10%
 
      * שיעור פחת תעשיית מכשירים אופטיים 10%
 
      * שיעור פחת תעשיית צנורות מלט 10%
 
      * שיעור פחת תעשיית זכוכית ותעשיית אבובי-וואקואום ואגסי-וואקואום 10%
 
      * שיעור פחת ואגסי-וואקואום 10%
 
      * שיעור פחת מפעלי טלפון 10%
 
      * שיעור פחת בתי חרושת לחוטי-ברזל ומסמרים 10%
 
      * שיעור פחת תעשיית ברזל ופלדה 10%
 
      * שיעור פחת בתי בורסקי 10%
 
      * שיעור פחת תעשיית סוללות הדפסה 10%
 
ג)    * שיעור פחת מיכלי-גז  Liquid Petroleum Gas Cylinders 7%
 
ד)    * שיעור פחת מכונות אספרסו להכנת קפה 20%
 
   
ה)    * שיעור פחת מיתקן לחימום מים באמצעות אנרגיית השמש  25%
 
   
ו)     * שיעור פחת מיתקן לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש, העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או בטכנולוגיה                               סולאר-תרמית 25%
        
      3. שער מיוחד יונהג לגבי מכונות ומפעלים אחרים:                                 
א) מכונות חשמל:  
      * שיעור פחת סוללות 10%
 
      * שיעור פחת כבלים וחוטים מתחת לאדמה 3%
 
      * שיעור פחת כבלים וחוטים מעל לאדמה 5%
 
      * שיעור פחת מכונות לקרני רנטגן ומכונות לריפוי חשמלי ואביזריהם  -
      * שיעור פחת דיאגנוזה 10%
 
      * שיעור פחת מכשירי זעזוע 15%
 
      * שיעור פחת צינורות מחיר החלפתם ינוכה
 
      * שיעור פחת טומוגרפיה ממוחשבת  (C.T.) 20%
 
      * שיעור פחת כסא דנטלי לרופא שיניים 10%
 
      * שיעור פחת מכונות אחרות 7%
 
   
ב) אניות, סירות, ומכולות  
      * שיעור פחת אניות וסירות 7.5%
 
      * שיעור פחת מכולות מאלומיניום 7%
 
      * שיעור פחת מכולות מברזל 15%
 
      * שיעור פחת אניות שעיקר שימושן הובלה ממדינה אחת למדינה אחרת 10%
 
   
ג) מכרות ומחצבות :  
      * שיעור פחת מכונות שמעל לפני הקרקע ומכונות שמתחת לפני הקרקע (פרט למכונות חשמל) 7%
 
      * שיעור פחת מכונות דוודים 7%
 
      * שיעור פחת מחפורות ושיפועים 7%
 
      * שיעור פחת מכונות תת-קרקעיות מיטלטלות 20%
 
      * שיעור פחת מנורות בטחון מחיר המנורות שבלו משימוש ינוכה בתור הוצאה
      * שיעור פחת חשמליות ומכונות ומפעלים להעברה 7%
 
ד) אוירונים :   
      * שיעור פחת מטוסים 30%
 
      * שיעור פחת  מכונות אוירונים 40%
 
      * שיעור פחת  מכונות לצילום מן האויר 25%
 
ה) הספקת מים, מפעלים ושירותים להשקאה למעט אלה המשמשים בחקלאות :  
      * שיעור פחת קדיחות ובארות בשכבות סלע מוצק או טוחות במלט 2%
 
      * שיעור פחת בארות בשכבות אבן רכה 8%
 
      * שיעור פחת בארות עם מסננים בשכבות חול 15%
 
      * שיעור פחת משאבות קידוח 10%
 
      * שיעור פחת  משאבות אחרות 7%
 
      * שיעור פחת  מגדל מים מבטון מזויין 4%
 
      * שיעור פחת ברכות בטון מזוין 4%
 
      * שיעור פחת צנורות פלדה 5%
 
      * שיעור פחת צנורות ותעלות מבטון 4%
 
   
 ו) מפעלי קירור, מקררים וכו' :  
      * שיעור פחת דוחסי אויר ומכונות לדחיסת אויר  10%
 
      * שיעור פחת מכונות לצפוי-חשמלי ולהלחמה חשמלית 10%
 
      * שיעור פחת מכונות למיזוג האויר 10%
 
      * שיעור פחת מכונות וציוד של קבלני בנין 15%
 
      * שיעור פחת דפוסים שמשתמשים בהם בתעשית צנורות בטון 10%
 
      * שיעור פחת ציוד זרקורים המשמשים להצגת סרטי ראינוע 10%
 
   
ז) כלי רכב:  
      *שיעור פחת על רכב- מכוניות, שיעור פחת על טנדר-טנדרים שמשקלם עד 3,000 ק"ג, שיעור פחת אופנוע-אופנועים, שיעור פחת            קטנוע-קטנועים, שיעור פחת נגרר-נגררים למשאיות 15%
      *שיעור פחת מונית- מוניות, שיעור פחת משאית-משאיות, שיעור פחת אוטובוס - אוטובוסים, שיעור פחת מכוניות להשכרה                       וטרקטורים מוטוריים למעט אלה המשמשים בחקלאות, שיעור פחת טנדר- טנדרים שמשקלם מעל 3,000 ק"ג 20%
      * שיעור פחת רכב המשמש ללימוד נהיגה בבתי ספר לנהיגה  25%
 
      * שיעור פחת רכב רכב סיור או רכב מדברי  20%
 
ח) שלוחות רכבת :  
      * חפירות יישור סוללות מנהרות, מנהרות וכיו"ב 2%
 
      * פסים ויתר אביזרים 6.5%
 
   
ט) אלקטרוניקה :   
      * שיעור פחת ציוד אלקטרוני וציוד ממוחשב 15%
 
      * שיעור פחת מחשבים אישיים, פחת על פלאפון, פחת על סמרטפון  33%
 
      * שיעור פחת מחשבים אחרים, שיעור פחת מדפסת, שיעור פחת ציוד נלווה למחשב 25%
 
   
   
 
         בחקלאות: 
          (לגבי נכסים שהיה הנישום זכאי בעדם לראשונה לפחת החל בשנת המס 1977):
א) מטעים :  
      * שיעור פחת למטע אבוקדו 15%
 
      * שיעור פחת למטע בננות 20%
 
      * שיעור פחת למטע גויאבות 15%
 
      * שיעור פחת לפרדס להדרים 15%
 
      * שיעור פחת למטע זיתים (בעל)  %2/3 6
 
      * שיעור פחת למטע זיתים (שלחין) 15%
 
      * שיעור פחת למטע חרובים 2/3 6%
 
      * שיעור פחת לעצי פרי נשירים 15%
 
      * שיעור פחת לענבי בעל 15%
 
      * שיעור פחת לענבי שלחין 15%
 
      * שיעור פחת לרימונים 15%
 
      * שיעור פחת למטע שסק 15%
 
      * שיעור פחת לתאנים %2/3 6
 
      * שיעור פחת תמרים %2/3 6
 
ב) רשת השקיה המשמשת לחקלאות :  
      * באר עם מסנן בשכבת חול 20%
 
      * בארות אחרות 10%
 
      * רשת השקייה תחתונה (ראשית) 10%
 
      * רשת השקייה עליונה קבועה מצנרת פלסטית 20%
 
      * רשת השקייה עליונה אחרת 15%
 
ג) חממה (כולל מבנה, מתקנים, ציוד וכלים) 25%
 
ד) מבנים המשמשים לחקלאות (למעט חממה) 12.5%
 
ה) שיעור פחת לטרקטור- טרקטורים ומכונות בעלות הנעה עצמית 20%
 
ו) כלים וציוד אחרים המשמשים לחקלאות 20%
 
ז) בעלי חיים  
      * שיעור פחת לחמור 10%
 
      * שיעור פחת לסוס 8.5%
 
      * שיעור פחת לפרד 5%
 
   
 
         ספרים וקלטות:
        1. ספרות מקצועית 15%
 
        2. קלטות וידאו מוקלטות בבעלות (ללא רכישת זכויות) 25%
 
   
         נמלים ורכבות שבהפעלת רשות הנמלים והרכבות - לגבי נכסים המשמשים בפעילות נמל או רכבת המוחזקים, מנוהלים או מופעלים                      על ידי רשות הנמלים והרכבות כמשמעותה בחוק רשות הנמלים והרכבות, תשכ"א-1961
        1. תשתיות נמל, מבנים ימיים ומבנים יבשתיים שאינם מבטון 5%
 
        2. שוברי גלים 6%
 
        3. מבנים יבשתיים מבטון, תחנות מיתוג ותחנות שאיבה 3%
 
        4. כלי שיט ימיים 7.5%
 
        5. כלי עבודה נמליים 10%
 
        6. טרקטורים, צמ"ה ונגררי נמל 20%
 
        7. ציוד הרמה נמלי (מנופים ועגורנים) 8%
 
        8. ציוד תחנות מיתוג 10%
 
        9. ציוד אחר 7%
 
   
 
         שירות תעופה שבהפעלת רשות שדות התעופה:
        1. מסלולי נחיתה והמראה של כלי טיס (להלן - מסלולים) שהוצאות בשל הקמתם הוצאו עד ליום כ"א בטבת תשנ"ז (31 בדצמבר 1996) 7%
        2. מסלולים שהוצאות בשל הקמתם הוצאו לאחר יום כ"א בטבת תשנ"ז (31 בדצמבר 1996) 5%
 פחת על רכב: 

שאלה

רכב נרכש ב100,000 ש"ח במאי 2013.

הנישום החל בעסקו בינואר 2015.

1. כמה שנים הנישום זכאי לפחת מינואר 2015?

2. כיצד יש לחשב את עלות הנכס לצורך פחת החל מינואר 2015?

תשובה: 

1. פחת על רכב הינו בשיעור של 15% שנתי, מכאן שהנישום זכאי להכיר בפחת של 6 שנים ו2/3 נוספות מהשנה החל מתחילת הפעילות העסקית.

2.עלות הרכב שתרשם בספרים לצורכי פחת בינואר 2015 הינה לפי שווי המחירון לאותו היום של פתיחת העסק ולא לפי עלות הרכישה בשנת 2013.


תגיות: תקנות מס הכנסה (פחת) 1941פחת על רכב,, רואה חשבון פ"ת

 פחת ויקפדיה