FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

שכר דירה מע"מ

השכרת דירה למגורים בישראל פטורה מחיוב במע"מ על פי סעיף 31(1) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1976 -
המעניק פטור לעסקה שהיא השכרת נכס למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים. 


מהסעיף הנ"ל ניתן ללמוד שהחיוב במס של המשכיר  יהיה תלוי במעשיו של השוכר -
במידה והשוכר ישתמש במושכר למגורים, אזי העסקה תהיה פטורה ממס. אם השוכר מפר את ההסכם ועושה
שימוש חורג בנכס כגון שימוש לעסק, אזי יהיה חיוב במס.
לצורך סיוע בדיווח על הכנסות מדירה למגורים צור קשר עם רואה חשבון בפתח תקווה 

י.טולדנו 054-801-8226
 

  אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.


פטור על הכנסות משכר דירה , האם צריך לשלם מס על השכרת דירה?


מדריך מס על השכרת דירה