FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

בחוזה שכירות דירה למגורים יכלל כמובן גובה דמי השכירות המשולמים, תקופת השכירות ותנאי התשלום.

תנאי תשלום יכול ויהיו חודש בחודשו או מידי מספר חודשים.

בחוזה ירשם מנגנון הצמדה של דמי השכירות, הצמדת דמי שכירות לדולר

הצמדת דמי שכירות למדד המחירים לצרכן 
איך מצמידים את שכר הדירה למדד?


יש להצמיד את תשלומי דמי השכירות למדד  כפי שנקבע בהסכם.

פעמים רבות נקבע בהסכם שההתחשבנות בגין ההצמדה תבוצע אחת לחצי שנה או כל תקופה שתקבע.

אנו נערוך חישוב שתואם לתנאי הסכם השכירות.

חישוב הצמדה למדד מבוצע על יד משרד רואה חשבון י. טולדנו במחשבון הצמדה למדד אשר מפיק תוצאה מדויקת.

הנתונים נערכים על ידי רואה חשבון והלקוח מקבל דוח מפורט שחתום על יד רואה חשבון.
כמה עולה חישוב שכר דירה צמוד מדד?


י.טולדנו רואה חשבון 054-8018226
תגיות : מדד המחירים לצרכן וויקפדיה,   חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה

שכר דירה צמוד מדד