FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

תיקון 42 לחוק מע"מחוק זה נחקק על מנת להקל על עסקים קטנים ובינוניים.
התיקון מתייחס בעיקר למועדי הוצאת חשבוניות ולמועדי תביעת מס תשומות.


 

מועד החיוב במס:
בעסקת שירות – הכלל הוא שבעת קבלת התמורה והסכום שהתקבל יחול החיוב במס.(בסיס מזומן)
ישנו חריג, כאשר השירות ניתן על יד עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 15 מיליון ש"ח וחלה עליו חובה לנהל פנקסים לפי תוספת יא' -מועד החיוב במס יחול עם מתן  השירות.
יצרנים קטנים-הכלל הוא שבעסקת מכר מלאי חל החיוב במס עם מסירת הסחורה לקונה.
יצרן שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 1,950,000 ש"ח ואין בעסקו יותר מ6 מועסקים ידווח על העסקאות על בסיס מזומן. הדיווח למע"מ על בסיס מזומן בגין עסקאותיו, כלומר במועד קבלת התמורה, ועל הסכום שנתקבל.

 

מועד הוצאת החשבונית
לפי התיקון, מועד הוצאת החשבונית יהיה בכל מקרה תוך ארבעה עשר יום ממועד החיוב במס.
אי דרישת חשבונית מס על ידי הקונה בטרם שילם
לפני התיקון -על פי סעיף 47 (א) לחוק מע”מ, עוסק מורשה חייב להוציא חשבונית מס לפי דרישת הקונה (במקום חשבונית עסקה).
במסגרת התיקון הוסף סעיף 47 (א1) אשר אוסר על קונה לדרוש חשבונית מס לפני התשלום בגינה, אם המקבל אמור לדווח למע”מ על בסיס מזומן.
 
מס תשומות
קנס בשל אי ניהול ספרים- סעיף 95(א1) לחוק מע"מ מתיחס לאי ניהול ספרים כדין.
קנס על עוסק שלא רשם בספריו במועד, חשבוניות מס או מסמכים אחרים שהוצאו לו כדין ושהיה זכאי לדרוש בגינם את מע”מ התשומות.
הקנס הינו בשיעור 30% ממס התשומות שלא נתבע במועד.


 
האם ניכיון שיק, שיקים נחשב תשלום על בסיס מזומן לעניין מע"מ?

מועד החיוב במס על בסיס מזומן 

תשלום בשיק דחוי אינו מהווה תשלום על בסיס מזומן. 

ניכיון שיקים - עמדת רשות המיסים

במידה והעוסק מקבל שיק דחוי וניגש לבנק לנכות אותו  או שהוא מסב את השיק ומוסר אותו לצד ג' 
רואים בפעולת ההסבה  או הניכיון כאילו נפרע השיק ובהתאם מועד ההסבה או הניכיון ייחשב מועד קבלת התמורה.

תגיות : מועד הוצאת חשבונות, רואה חשבון בפתח תקווה