FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

תוכל להיות מסווג כעוסק פטור במידה ואתה צופה שגובה עסקאותיך השנתיות אינו יעלה על התקרה הקבועה בחוק.

תקרת עוסק פטור מתעדכנת כל שנה.

ישנם עיסוקים ומקצועות אשר אינם מאפשרים על פי החוק להיות מסווג כעוסק פטור וזה ללא קשר לצפי מחזור העסקאות

השנתי.מי לא יכול להיות עוסק פטור
תקרת הכנסות עוסק פטור בשנת 2020 - בשנת 2020 תקרת הכנסות עוסק פטור 100,491 ש"ח

תקרת הכנסות עוסק פטור בשנת 2019--לאחר הרבה שמועות שהיו כי תקרת הכנסות עוסק פטור ב2019 תהיה כ150 אלף

, נקבע כי תקרת הכנסות עוסק פטור בשנת 2019 הינה בסך של 100,187 ש"ח.

תקרת הכנסות עוסק פטור בשנת 2018- סך של 99,003 ש"ח שנתי.

תקרת הכנסות עוסק פטור בשנת 2017- סך של 98,707 ש"ח.

תקרת הכנסות עוסק פטור בשנת 2016- סך של 99,006 ש"ח.

תקרת הכנסות עוסק פטור בשנת 2015 

 מה עושים במידה ועברתי את תקרת הכנסה השנתית לעוסק פטור?


שאלה: לאברהם הכנסה ממשכורת בסך 150,000 ש"ח בשנה ובנוסף הוא מעוניין להקים עסק במקביל לעבודתו כשכיר, 

האם קיימת אפשרות להרשם כעוסק פטור וזה למרות שההכנסה שלו ממשכורת עוברת את תקרת העוסק פטור?

תשובה: עוסקים רבים נוטים לטעות ולחשוב שהכנסה ממשכורת "נספרת" לצורך קביעת התקרה לעוסק פטור.

תקרת ההכנסה השנתית לעוסק פטור נמדדת רק בגין הכנסה מעסק ולא ממשכורת ואין כל קשר לשאר הכנסותיו של הנישום.

אברהם כמובן יוכל להיות עוסק פטור ולהוציא קבלות ללקוחותיו.


ממולץ להתיעץ עם רואה חשבון בפ"ת יניב טולדנו לפני פתיחת תיק עוסק פטור על מנת לאמוד את 

המשמעויות ברישום עסק ברשויות המס, ובביטוח לאומי.אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.

תגיות :  המדריך לעוסק הפטור , רואה חשבון