FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

תקרת הפטור משכר דירה 2016

חוק מס הכנסה - פטור ממס על השכרת דירת מגורים, נועד על מנת לתמרץ בעלי דירות להשכיר את דירותיהן שאינן בשימוש

על מנת ליצור היצע רב יותר בשוק ולהקל על מצוקת הדיור.

החוק פוטר את הכנסת דמי השכירות בגין דירת מגורים שבבעלותך
 במידה והנך עומד במספר תנאים. (תנאים מצטברים)


1.הדירה המושכרת הינה  לשימוש למגורים בלבד.

2.הדירה המושכרת אינה מהווה חלק מנכסים בעסקך.

3.הדירה המושכרת מושכרת לשוכר שהוא יחיד. כלומר אדם פרטי, כגון: זוג צעיר, משפחה עם ילדים וכ...

ניתן להשכיר לחברה אך יש לברר שעיקר פעילות החברה הינה למטרת דיור לזכאי משרד הבינוי והשיכון והפעילות אינה לצורכי רווח.

4. הדירה המושכרת משמשת בידי השוכר למגורים בלבד.

להלן חלק מציטוט מחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן -1990,

להלן נוסח החוק:


"דירת מגורים" - דירה בישראל, או באזור כהגדרתו בסעיף 3 (א) לפקודת מס הכנסה, או חלק מדירה כאמור המיועדת לשמש, לפי                         טיבה למגורים, למעט דירה הרשומה או שיש לרשמה בפנקסים שחייבים לנהל לגבי הכנסת המשכיר מעסק;
(3) "דמי שכירות" - דמי שכירות מהשכרת דירת מגורים אחת או יותר המשמשת למגורים לשוכר שהוא יחיד או לשוכר שהוא חבר-בני-אדם שקבע לענין זה נציב מס הכנסה בהודעה שפורסמה ברשומות, לאחר שנחה דעתו כי עיקר פעילותו היא למטרות מתן דיור לזכאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, לקליטת עליה, לבריאות או לסעד, והוא שוכר את הדירה כדי להשכירה למטרה כאמור ליחיד שאינו עובד באותו חבר-בני-אדם, ובלבד שהפעילות האמורה של החבר אינה למטרת ריווח."פטור הכנסה משכר דירה למגורים הינו פטור שנקבע כתקרה חודשית ומתעדכן מידי שנה.

תקרת הפטור משכר דירה לשנת 2018 - 5,030 ש"ח לחודש

תקרת הפטור משכר דירה לשנת 2017 - 5,010 ש"ח לחודש

תקרת הפטור משכר דירה לשנת 2016 - 5,030 ש"ח לחודש

תקרת הפטור משכר דירה לשנת 2015 - 5,090 ש"ח לחודש

תקרת הפטור משכר דירה לשנת 2014 - 5,080 ש"ח לחודש 

תקרת הפטור משכר דירה לשנת 2013 - 4,980 ש"ח לחודש

תקרת הפטור משכר דירה לשנת 2012 - 4,910 ש"ח לחודש

תקרת הפטור משכר דירה לשנת 2011 - 4,790 ש"ח לחודש

תקרת הפטור משכר דירה לשנת 2010- 4,680 ש"ח לחודש

 במידה ואתם זקוקים לסיוע בדיווח הכנסת שכר דירה למגורים

צרו קשר עם משרדנו י.טולדנו רואה חשבון במרכז 054-8018226


תגיות: רואה חשבון בפתח תקווה, מדריך מס על השכרת דירה  אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.