FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

תשלום ביטוח לאומי לעקרת בית

16 באפריל 2018

האם עקרת בית חייבת בתשלום ביטוח לאומי?

אישה  נשואה (או ידועה בציבור) שאינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית ובן זוגה מבוטח בביטוח לאומי ומשלם ביטוח

לאומי, תהיה פטורה מחיוב ותשלום ביטוח לאומי.

במידה ובן זוגה אינו מבוטח בביטוח לאומי או שהינה עגונה או שמשולם לה קצבת נכות כללית היא לא תכלל בהגדרת

עקרת בית.

הסעיף הרלוונטי לעניין זה לחוק ביטוח לאומי הינו סעיף 351 (י') 

מבוטחת לפי פרק י' שהיא עקרת בית או אלמנה בת קצבה, כהגדרתן בסעיף 238, לא תשלם דמי ביטוח לפי
סעיף 335(ח)האם עקרת בית צריכה לשלם ביטוח לאומי כאשר הבעל אינו עובד ואין לו הכנסות כעצמאי?

במקרה המתואר לעיל כשהבעל אינו עובד ואין לו הכנסות נוספות, כלומר משלם את המינימום הנדרש לביטוח לאומי, עדין האישה כנשואה יכולה להחשב כעקרת בית כאשר אין לה הכנסות והיא תהיה פטורה מתשלום ביטוח לאומי.
האם עקרת בית שאינה חייבת בביטוח לאומי תחשב כמבוטחת בביטוח בריאות ותהא זכאית למלוא סל השירותים

הניתנים על פי חוק ביטוח בריאות ?כן, עקרת בית מבוטחת בביטוח בריאות וזכאית לכל השירותים הניתנים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי,
כמו כן  זכאית לכל קצבאות הביטוח הלאומי למעט קצבאות שנועדו לפיצוי עבור הכנסת עבודה.


האם "עקר בית" פטור מתשלום ביטוח לאומי?

לא, בניגוד לעקרת בית אשר פטורה מתשלום ביטוח לאומי, עקר בית יהיה חייב לשלם ביטוח לאומי.
בעקבות פס"ד בבית משפט לעבודה אשר דחה ערעור של בני זוג אשר דרשו מביטוח לאומי לפטור את הבעל מתשלום ביטוח לאומי בטענה שהינו עקר בית.מה התשלום דמי הביטוח לאומי בגין הכנסות פסיביות לעקרת בית ?


1. עקרת בית אינה עובדת ובידה הכנסות פסיביות, לדוגמה: הכנסות שכירות.

במידה ולאישה עקרת בית שהינה נשואה, יש הכנסות פסיביות וזו הכנסתה היחידה היא תהיה פטורה מתשלום ביטוח

לאומי ודמי ביטוח בריאות.

2. במידה ועקרת בית עובדת--- במקרה זה היא יוצאת מהגדרת עקרת בית לצורכי הביטוח הלאומי ותחויב בתשלום ביטוח לאומי ודמי בריאות בגין הכנסותיה כרגיל.

שיעורי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בגין הכנסה פסיבית

נכון ל1.1.18:

 
  מחלק מההכנסה שבין 2,477 שח
לבין 5,944 ש"ח 
מחלק מהכנסה שמעל 5,944 ש"ח ועד תקרת החיוב בביטוח לאומי (43,370 ש"ח)
  -  
דמי ביטוח לאומי 4.61% 7%
דמי ביטוח בריאות 5% 5%
סך הכול 9.61%  12%

יש לציין כי חל פטור בגין הכנסות פסיביות (שאינן מעבודה) עד 25% משכר ממוצע במשק.קרא עוד : מדריך ביטוח לאומי