FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

7.03.2020- נכתב על ידי י.טולדנו רואה חשבון

ענף השיפוצים זהו ענף שנחשב רגיש מבחינת ביקורות רשויות המס. 

ביקורת שתחל לעוסק בענף השיפוצים תחל בבדיקת ספרי העסק המתאימים לעיסוק 

החלק המתאר את  הוראות ניהול ספרים לשיפוצניק הינו תוספת י"א - כלומר ניהול פנקסי חשבונות על ידי נותני שירותים אחרים.


ההוראה בחלק י"א מתיחס לנותני שירותים על פי מחזור שנתי וכן מספר עובדים 

החלוקה בהוראת ניהול הספרים מתיחסת לחלוקה לנותני שירותים על פי המחזורים הבאים:

*נותן שירות שמחזור עסקו עולה על 2,150,000 ש"ח בשנה

*נותן שירות שמחזור עסקו עולה על 820,000 ש"ח אך אינו עולה על 2,150,000 ש"ח או נותן שירות שמחזור עסקו פחות מ820,000 ש"ח אך בעסקו יותר

מ5 עובדים.


*נותן שירות שמחזור עסקו נמוך מ820,000 ש"ח ובעסקו מועסקים פחות מ5 עובדים.
אנחנו נתייחס להוראות ניהול ספרים לנותן שירות שמחזור עסקו נמוך מ820,000 ש"ח ובעסקו מועסקים פחות מ5 עובדים 

חייב לנהל את הספרים הבאים: 

1. ספר תקבולים תשלומים

2. שוברי קבלה לגבי תקבול שלא נכלל בסרט קופה רושמת

3. סרט קופה רושמת 

4. ספר הזמנות - רישום ההזמנות לשירות,
פרט לשירות המבוצע בנוכחות המזמין במקום עסקו הקבוע של נותן השירות ונערך לגביו התיעוד הנדרש על פי הוראות אלה, מיד בגמר השירות; נרשמו עם קבלת ההזמנה התאריך, שם המזמין ומענו ותאור השירות המוזמן בחשבונית, אין חובה לרשום הזמנה זו בספר הזמנות. עם גמר השירות תושלם החשבונית ברישום יתר הפרטים הנדרשים בסעיף 9;

5. חשבונית לגבי שירות בסכום של 210 שקלים חדשים או יותר; 

6. תיק תעוד חוץ

7. רשימת לקוחות וספקים לסוף שנת מס.

8. רשימת המלאי לסוף שנה

נותן שירות חייב בניהול ספר תקבלים תשלומים 


ספרים מיוחדים:

נותן שירות שיפוצים ותיקונים בבניינים - ינהל ספר יומן עבודה שינוהל בספר כרוך ולגבי כל יום בנפרד יכלול לפחות: 

א. תאריך
ב. מקום ביצוע העבודה
ג. שם מזמין העבודה
ד. תיאור העבודה
ה. מספר  מועסקים בביצוע העבודה 
ו. שם וכתובת של קבלני משנה
ז. מספר חשבונית שהוצאה למזמין בגמר העבודה.

רישום ביומן עבודה יעשה לא יאוחר מלמחרת יום העבודה.
תגיות : רואה חשבון בפתח תקווה 
 


 

 

 
 

  

הוראות ניהול ספרים לעוסקים בענף השיפוצים