שכר דירה צמוד מדד

בחוזה שכירות דירה למגורים יכלל כמובן גובה דמי השכירות המשולמים, תקופת השכירות ותנאי התשלום. תנאי תשלום יכול ויהיו חודש בחודשו או מידי מספר חודשים.בחוזה ירשם מנגנון הצמדה של דמי השכירות, הצמדת דמי שכירות לדולר, הצמדת דמי שכירות למדד המחירים לצרכן.ניתן לבצע גם הצמדה של שכירות משרד עם רואה חשבון , שכירות מבנה תעשיתי וכל הצמדה […]