תיקון 42 לחוק מע"מ

חוק זה נחקק על מנת להקל על עסקים קטנים ובינוניים.התיקון מתייחס בעיקר למועדי הוצאת חשבוניות ולמועדי תביעת מס תשומות.  מועד החיוב במס:בעסקת שירות – הכלל הוא שבעת קבלת התמורה והסכום שהתקבל יחול החיוב במס.(בסיס מזומן)ישנו חריג, כאשר השירות ניתן על יד עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 15 מיליון ש"ח וחלה עליו חובה לנהל פנקסים לפי תוספת יא' -מועד החיוב במס […]