מדריך ביטוח לאומי לעצמאי

מעודכן ליולי 2021 תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות מחושבים לפי גובה ההכנסות מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמד ביטוחי. *עובד שכיר *עובד עצמאי *מי שאינו עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה, או שאין לו הכנסות. מי נחשב לעובד עצמאי על פי הביטוח הלאומי ?– ביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה עונה על אחד מאלה: *מי […]

מס מתנות לחגים

1 באפריל 2018 האם מתנה לעובד בעקבות אירוע משפחתי או אישי כגון נישואין, הולדת ילדים וכ.. חייב במס בידי העובד?במידה והמעביד נותן לעובד שלו מתנה לחתונה או מתנה לאירוע משפחתי כלשהו, העובד לא יתחייב במס כל עוד שווי המתנה הינו עד 210 ש"ח. (תקרה זו הינה תקרת מתנה שנתית) למעביד ההוצאה תותר במלואה עד תקרה […]

הוצאות עודפות בחברה

על פי סעיף 181ב לפקודת מס הכנסה נקבע כי חבר בני אדם (חברה) חייב בתשלום מקדמת מס בשיעור של 45% בגין הוצאות עודפות שהוצאו באותה השנה. להלן לשון הסעיף: "חבר בני אדם שהוציא למטרות המפורשות בתקנות על פי סעיף 31 סכומים שלפי התקנות האמורות אינם מותרים בניכוי או עולים על הסכומים שנקבעו כמותרים בניכוי או שהוציא […]

פנסיה חובה לעצמאים

חוק פנסיה חובה לעצמאים נחקק במטרה לצמצם את הפער בין השכירים לעצמאים בגין חובת הפקדה לפנסיה. על מי חלה החובה להפריש לפנסיה?החל משנת 2017 חובה על כל העצמאים במשק להפריש לפנסיה מהכנסתם, למעט עצמאים שבסוף השנה עומדים באחד מקריטריונים הבאים:א. במידה ואתה עצמאי אך טרם מלאו לך 21 שנה – לא תחויב בחובת הפרשה לפנסית חובה לעצמאים.ב. במידה והגעת לגיל […]

עיצום כספי – איך ניתן להקטין את העיצום הכספי ואף לבטלו?

עיצום כספי הגדרה :עיצום כספי הינו קנס , סנקציה המוטל על אי הגשת דוח מקוון במועד. הטלת העיצום הכספי הינה על פי סעיף 195ב-195ט לפקודת מס הכנסה. בסעיף 195ב (א) סימן ו' בפקודת מס הכנסה.היה למנהל יסוד סביר להניח כי לא הוגש דוח מקוון, עד המועד האמור בסעיף 132 או בסעיף 166 לפי העניין, רשאי הוא […]

זכויות עובדים

להלן ריכוז זכויות מינמליות של עובדים :ראה בסוף הדף – העסקה עובדים זרים   שכר מינימום– החל  מחודש אפריל 2023 שכר המינימום לחודש עבודה במשרה מלאה יעמוד על 5,571 ש"ח.השכר השעתי הינו 30.61 ש"ח לשעה. (למשרה מלאה של 182 שעות חודשיות)   (186 שעות) 5300 ש"ח,  29.12 ש"ח לשעה. – נכון לשנת 2021  שכר המינימום הוא שכר […]