ניכוי מס במקור בתשלומים לתושב חוץ

סעיף 170 (א)לפקודת מס הכנסה קובע כי על המשלם לתושב חוץ קיימת חובה בניכוי מס מכל תשלום המהווה הכנסה חייבת. במידה ולא מנוכה מס כדין יוטל המס על המשלם לתושב החוץ את המס שהיה עליו לנכות. ישנם תשלומים לתושב חוץ אשר אינם מצריכים אישור פקיד שומה או אישור נוסף כלשהו וזאת על פי הצהרה של […]