סירוב מנהל מע"מ לפתוח תיק לעוסק

28.04.2018 סעיף 52 לחוק מע"מ מסדיר את חובת הרישום החלה על עוסק, מלכר ומוסד כספי במועד בדרך שנקבעו. להלן נוסח הסעיף:  52.  (א)  עוסק, מלכ"ר ומוסד כספי חייבים ברישום, במועד ובדרך שנקבעו.  (ב)  אדם שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, שהוא מקים עסק, רשאי להירשם כעוסק ומשנרשם דינו לכל דבר וענין כדין עוסק.(ג)   המנהל רשאי שלא לרשום עוסק, מלכ"ר או […]