עיצום כספי – איך ניתן להקטין את העיצום הכספי ואף לבטלו?

עיצום כספי הגדרה :עיצום כספי הינו קנס , סנקציה המוטל על אי הגשת דוח מקוון במועד. הטלת העיצום הכספי הינה על פי סעיף 195ב-195ט לפקודת מס הכנסה. בסעיף 195ב (א) סימן ו' בפקודת מס הכנסה.היה למנהל יסוד סביר להניח כי לא הוגש דוח מקוון, עד המועד האמור בסעיף 132 או בסעיף 166 לפי העניין, רשאי הוא […]