Tax planning for landlords in Israel

In Israel, the taxation method is personal and territorial. This means that a resident of Israel is taxed on his income in Israel and abroad and a foreign resident is taxed on his income, which is generated only in Israel. There are 3 taxation paths which can be chosen by the taxpayer. The tax routes […]

מיסוי תושב חוץ בגין דמי שכירות דירת מגורים בישראל

בישראל שיטת המיסוי הינה פרסונלית וטריטורילית. כלומר תושב ישראל חייב במס בגין הכנסותיו בארץ ובחו"ל ותושב חוץ חייב במס בגין הכנסותיו אשר מופקים בישראל. בגין הכנסות מדמי שכירות למגורים בישראל ישנם  3 מסלולי מיסוי אשר ניתנים לבחירת הנישום. מסלולי המיסוי  תקפים גם לתושב חוץ אשר נהנה מדמי שכירות. להלן שלושת מסלולי המיסוי בגין הכנסות שכירות […]

האם ניתן לקזז הכנסת שכירות מול הוצאת שכירות

על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה -ניכוים וקיזוזי דמי שכירות שמשלם יחיד שעבר זמנית (תיקון מס' 43) תשמ"א-1981 (12) דמי שכירות ששילם יחיד בעד דירה ששכר בישראל ושאליה עבר לגור לרגל עבודתו או עיסוקו, במשך חמש שנים מיום שעבר לגור בדירה האמורה; דמי שכירות אלה יותרו לניכוי מדמי השכירות שהוא מקבל בשל השכרת דירת […]

איך ניתן לא לשלם מס על השכרת דירה למגורים? כחוק!

על הכנסת שכר דירה למגורים קיימים מספר מסלולי מיסוי לבחירת הנישום. במידה ובוחרים במסלול חיוב במס לפי מדרגות המס, קיימת אפשרות להכיר בהוצאות שהוצאו לצורך הפקת הכנסת דמי השכירות.  במצב דברים אלה ניתן להגיע לחבות מס מינמלית אם בכלל.   מאמר זה יעסוק במסלול חיוב מס לפי מדרגות המס. להלן ההסבר המפורט : בסעיף 2 (6) […]

הוצאות רכב ועוסק פטור

הכלל על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה הינו שהוצאה מותרת בניכוי במידה והינה משמשת לצורך הפקת ההכנסה. למרות זאת מס הכנסה קובע תקרות והגבלות בנוגע להוצאות מסוימות. כך לגבי הוצאות רכב – כלומר ההוצאה אינה מותרת ב100% אלא באופן חלקי. למה מכירים בהוצאות הרכב באופן חלקי? הסיבה להכרה חלקית בהוצאות הרכב על ידי מס […]

מע"מ אפס פירות וירקות

האם בגין פירות וירקות יש חבות במע"מ?סעיף 30 לחוק מעמ מתיר לעוסקים במכירת פירות וירקות להוציא בגין המכירות שלהן חשבוניות בחיוב מע"מ בשיעור אפס.לקריאה בהרחבה בין ההבדלים בין מע"מ בחיוב אפס לבין מכירה בפטור ממע"מ. האם ניתן לקזז מע"מ בגין הוצאות שהיו לך בעסק של פירות וירקות?במידה והנך עוסק במכירת פירות וירקות תהיה רשאי לקזז מע"מ […]

עוסק פטור רשימון ייצוא

מה זה רשימון ייצוא? רשימון ייצוא הינו מסמך המאפשר לעוסקים מורשים להוציא חשבונית עבור מכירות לחו"ל בחיוב מע"מ אפס. רשימון הייצוא למעשה מהווה אסמכתא על הייצוא לחו"ל. ללא רשימון ייצוא עוסק מורשה אינו זכאי להוציא חשבונית עם מע"מ אפס. האם עוסק פטור חייב להוציא רשימון ייצוא? היות ואינך דורש מע"מ ואינך מחויב במע"מ בגין הכנסותיך, […]