הוצאות עודפות בחברה

על פי סעיף 181ב לפקודת מס הכנסה נקבע כי חבר בני אדם (חברה) חייב בתשלום מקדמת מס בשיעור של 45% בגין הוצאות עודפות שהוצאו באותה השנה. להלן לשון הסעיף: "חבר בני אדם שהוציא למטרות המפורשות בתקנות על פי סעיף 31 סכומים שלפי התקנות האמורות אינם מותרים בניכוי או עולים על הסכומים שנקבעו כמותרים בניכוי או שהוציא […]

פנסיה חובה לעצמאים

חוק פנסיה חובה לעצמאים נחקק במטרה לצמצם את הפער בין השכירים לעצמאים בגין חובת הפקדה לפנסיה. על מי חלה החובה להפריש לפנסיה?החל משנת 2017 חובה על כל העצמאים במשק להפריש לפנסיה מהכנסתם, למעט עצמאים שבסוף השנה עומדים באחד מקריטריונים הבאים:א. במידה ואתה עצמאי אך טרם מלאו לך 21 שנה – לא תחויב בחובת הפרשה לפנסית חובה לעצמאים.ב. במידה והגעת לגיל […]